Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Vabilo na 29. redno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Datum: 05.02.2010
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči ( Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 20. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči( Uradne objave Uradni list RS št. 76/08) sklicujem 29. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 11. februarja 2010 ob 17,00 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika 27. in 28. redne seje občinskega sveta ter poročilo o realizaciji sprejetih sklepov 27. in 28. redne seje ( gradivo je podano v prilogi).

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2010 – 2. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Nadzorni odbor
( Gradivo:
- SKLEPI
- Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2010 z obrazložitvijo
- obrazložitev proračuna - župan
- odgovori na pripombe občinskih svetnikov
- Proračun občine Kanal ob Soči – splošni del
- Proračun občine Kanal ob Soči – posebni del
- obratložitev proračuna 2010
- Načrt razvojnih programov za obdobje 2007-2011
- Kadrovski načrt
- Program prodaje in odkupa občinskega nepremičnega premoženja za 2010
- Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2010;je podano v prilogi).
NRP 2007-2011 Obrazci 3 z DI-IP-i so na vpogled na sedežu občine Kanal ob Soči.

2. Razprava in sklepanje o predlogu Programa dela občinskega sveta občine Kanal ob Soči na rednih sejah za leto 2010 – 1. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).

3. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2010.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).

4. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o odločitvi vrednosti ure za varstvo učencev vozačev.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).

5. Premoženjsko pravne zadeve.
zadeva 1
zadeva 2
zadeva 3

6. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Župan
Andrej Maffi, l.r.

Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- Predsednica Nadzornega odbora ( 1. točka dnevnega reda)Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Nadzorni odbor
- vodje političnih strank
- mediji