Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Vabilo na 31. sejo občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Datum: 09.04.2010
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči ( Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 20. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči( Uradne objave Uradni list RS št. 76/08) sklicujem 31. redno sejo občinskega sveta v četrtek 15. aprila 2010 ob 17,00 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23, Kanal

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava o izdelanem dopolnjenem osnutku OPN pred javno razgrnitvijo.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ter Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.( Gradivo je podano v prilogi )

2. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2009. – 1. branje.Poročevalec župan Andrej Maffi in Nadzorni odbor ( Gradivo je podano v prilogi).
Splošni del
Posebni del

3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o turistični taksi v Občini Kanal ob Soči – 1. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi).

4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda osnovna šola Kanal – skrajšani postopek.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).

5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda osnovna šola Deskle – skrajšani postopek.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).

6. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica – skrajšani postopek.Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).

7. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica – skrajšani postopek.Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).

8. Kadrovske zadeve :
- predlog sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica;
]Poročevalec Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ( Gradivo je podano v prilogi, predlog sklepa bo pripravila komisija).

9. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Župan
Andrej Maffi, l.r.

Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- Nadzorni odbor ( 2. točka dnevnega reda)
- STRUKTURA d.o.o. ( 1. točka dnevnega reda)
- ICRO, Inštitut za celostni razvoj in okolje ( 1. točka dnevnega reda)

Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Nadzorni odbor
- vodje političnih strank
- mediji