Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Vabilo na 32. sejo občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Datum: 21.05.2010
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči ( Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 20. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči( Uradne objave Uradni list RS št. 76/08) sklicujem 32. redno sejo občinskega sveta v četrtek 27.maja 2010 ob 17,00 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23, Kanal

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o turistični taksi v Občini Kanal ob Soči – 2. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi )
2. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v Občini Kanal ob Soči – 1. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi).
- Obrazložitev Odloka o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v Občini Kanal ob Soči
3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – 1.branje
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi).
4. Razprava in sklepanje o predlogu Ocene požarne ogroženosti v Občini Kanal ob Soči – 1. branje
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin ter posebni rabi javnih površin – 1. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi).
6. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o ponovnem aktiviranju podružnične osnovne šole Kal nad Kanalom.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ( Gradivo je podano v prilogi).
7. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o potrditvi Investicijskega programa za Vodovod, kanalizacijo in 2 ČN Kanalski Vrh.
Poročevalec župan Andrej Maffi. ( Gradivo je podano v prilogi).
8. Razprava in sklepanje o predlogu uskladitve Načrta razvojnih programov 2007-2011 za koriščenje sredstev 23. člena ZFO.Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
9. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o zagotovitvi dodatnih sredstev za investicijski transfer vrtcu Deskle.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
10. Kadrovske zadeve :
- Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije
- Predlog sklepa o imenovanju predstavnika občine Kanal ob Soči v svet javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica;
- Predlog sklep o izdaji mnenja o kandidatu za ravnatelja OŠ Kozara;
Poročevalec Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ( Gradivo je podano v prilogi, predloge sklepov bo pripravila komisija).
11. Premoženjsko pravne zadeve.
12. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

V vednost:
- Zapisnik sestanka Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Župan
Andrej Maffi, l.r.

Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- Simon Vendramin, poveljnik GE Nova Gorica ( 2. točka dnevnega reda)
- Ivan Knafelc, poveljnik poveljstva JGS
- Dr. Aleksij Mužina ( 2. točka dnevnega reda)
- Ga. Milka Zimic, ravnateljica OŠ Kanal ( 6. točka dnevnega reda)

Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Nadzorni odbor
- vodje političnih strank
- mediji