Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Vabilo na 33. redno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Datum: 28.06.2010
Vir: Občinska uprava
Rubrika: Sklici sej

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči ( Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 20. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči( Uradne objave Uradni list RS št. 76/08) sklicujem 33. redno sejo občinskega sveta v četrtek 1. julija 2010 ob 17,00 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23, Kanal

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – 2..branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi).
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

2. Razprava in sklepanje o predlogu Ocene požarne ogroženosti občine kanal ob Soči.
Poročevalec župan Andrej Maffi , Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe in Poveljstvo JGS ( Gradivo je podano v prilogi )
Ocena požarne ogroženosti občine kanal ob Soči
Pravila gasilske službe

3. Seznanitev in razprava o Poročilu o poslovanju družbe Komunala Nova Gorica d.d. in izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v letu 2009 za Občino Kanal ob Soči.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi).
Poročilo o poslovanju družbe Komunala Nova Gorica d.d. in izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v letu 2009 za Občino Kanal ob Soči

4. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za ureditev avtobusnega postajališča Ajba in izvedba priključka Ajba na glavno cesto.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za ureditev avtobusnega postajališča Ajba in izvedba priključka Ajba na glavno cesto
DIIP Ajba
Obrazec 3
Terminski plan

5. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta – večnamenski objekt na Srednjem.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta – večnamenski objekt na Srednjem
Priloga - Kulturni dom Srednje

6. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o potrditvi invest programa za nadaljevanje obnove telovadnice OŠ Kanal – 2. faza v večnamensko dvorano.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
Sklep o potrditvi invest programa za nadaljevanje obnove telovadnice OŠ Kanal – 2. faza v večnamensko dvorano

7. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o zagotovitvi dodatnih sredstev JZGRD – GE Nova Gorica.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
Sklep o zagotovitvi dodatnih sredstev JZGRD – GE Nova Gorica

8. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o koriščenju sredstev proračunske rezerve.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
Sklep o koriščenju sredstev proračunske rezerve

9. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o spremembi Sklepa o ponovnem aktiviranju podružnične šole Kal nad Kanalom.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
Sklep o spremembi Sklepa o ponovnem aktiviranju podružnične šole Kal nad Kanalom.

10. Premoženjsko pravne zadeve.
Sklep o prodaji nepremičnin
Sklep o prodaji nepremičnin
Sklep o prodaji nepremičnin
Sklep o prodaji nepremičnin

11. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Župan
Andrej Maffi, l.r.


Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- Simon Vendramin, poveljnik GE Nova Gorica ( 2. točka dnevnega reda)
- Ivan Knafelc, poveljnik poveljstva JGS


Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Nadzorni odbor
- vodje političnih strank
- mediji