Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Vabilo na 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Datum: 09.12.2010
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINSKI SVET Številka: 9000-0003/2010 Datum: 8.12.2010 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči ( Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 20. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči( Uradne objave Uradni list RS št. 76/08) sklicujem 3. redno sejo občinskega sveta v četrtek 16. decembra 2010 ob 17,00 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnikov 1. in 2. redne seje občinskega sveta ( gradivo je podano v prilogi).

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave » Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« – skrajšani postopek.
- Priloga
- Sklep
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).

2. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi )

3. Obvestilo o Sklepu župana o začasnem financiranju občine Kanal ob Soči v obdobju januar-marec 2011.
- Sklep
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).

4. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
5. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Župan
Andrej Maffi

Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- Simon Leban, direktor Medobčinske uprave ( 1. točka dnevnega reda)

Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Mediji