Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Vabilo na 4. redno sejo občinskega sveta

Datum: 14.01.2011
Vir: Občinska uprava
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0004/2010 Datum: 13.1.2011 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči ( Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 20. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči( Uradne objave Uradni list RS št. 76/08) sklicujem 4. redno sejo občinskega sveta v četrtek 20. januarja 2011 ob 19,00 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23, Kanal

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
Dnevni red

1. Kadrovske zadeve –
Imenovanje Nadzornega odbora in drugih stalnih delovnih teles občinskega sveta
( Statutarno-pravna komisija, Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami)
Predlagatelj in poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ( Gradivo bo podano na seji).
2. Razprava in sklepanje o predlogu Programa dela občinskega sveta na rednih sejah v letu 2011 – prvo branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi )
Program dela občinskega sveta za leto 2011
3. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
Financiranje političnih strank
4. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2011.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi )
Sklep o razpisu priznanj
5. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Župan
Andrej Maffi, l.r.Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave


Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Mediji