Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Vabilo na 5. sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Datum: 21.01.2011
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINSKI SVET Številka: 9000-0002/2011 Datum: 20.1.2011 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči ( Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 20. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči( Uradne objave Uradni list RS št. 76/08) sklicujem 5. redno sejo občinskega sveta v četrtek 27. januarja 2011 ob 17,00 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta ( gradivo je podano v prilogi).

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in potrditev Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih.
- Sklep o potrditvi poročila

Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi)

2. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2011- hitri postopek.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo
- Obrazložitev
- Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2011 z obrazložitvijo,
- Proračun občine Kanal ob Soči – splošni del
- Proračun občine Kanal ob Soči – posebni del
- Načrt razvojnih programov 2011-2014
- Kadrovski načrt
- Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2011
- Plan prodaje - nakupov
- Letni program športa Občine za leto 2011 je podano v prilogi)

3. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Občine Kanal ob Soči.

Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).

4. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Župan
Andrej Maffi, l.r.

Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- GOLEA ( 1. točka dnevnega reda)
Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Mediji