Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

LAS projekti dolina Soče

las    
                                                                                                 
1.
Projekt:     REVITALIZACIJA PROSTORA IN UMA

Akronim:     REVITUM
Prijavitelj:    LAS Dolina Soče
Projektni partnerji:     Občina Kobarid, Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Občina Tolmin, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske, Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja, Mirko Verter, Franc Ličer, Posoški razvojni center

Začetek in zaključek operacije     1.4.2018–31.12.2019
Vrednost operacije     190.027,27 €
Upravičeni stroški operacije     223.561,48 €
Zaprošen % sofinanciranja     85 %
Odobrena vrednost sredstev     190.027,27 €

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-121/2017/4 z dne 29. 3. 2018.

Vsebina projekta:
Gre za pripravo učinkovitega sistema za revitalizacijo kmetijskih površin, odstranjevanje tujerodnih vrst in spodbujanje naseljevanja ljudi v odročne vasi. Izdelana bo karta območja z vrisanimi površinami, ki so z vidika ohranjanja kulturne krajine ključnega pomena in bo osnova za sistematično revitalizacijo. Vsebovala bo tudi popise kmetij iz demografsko ogroženih vasi, kjer ni naslednikov. Pri izdelavi bodo sodelovali predstavniki krajevnih skupnosti (KS) in javnih strokovnih služb. Izvedene bodo pilotne revitalizacije, študija izvedljivosti nasada oljk, strokovna izobraževanja za širšo javnost in kmetovalce. Namen projekta je, naučiti se obvladovanja okolja na gospodaren način in pri tem upoštevati trajnostna, ekološka načela in zgodovino območja.

Aktivnosti projekta:
Izdelava katastra kmetijskih površin po občinah

- Določitev površin, ki jih je potrebno zavarovati pred procesom zaraščanja, po KS območja LAS
- Popis območji invazivnih rastlin in opuščenih kmetij po KS
- Določanje kriterijev za najeme kmetijskih površin
- Izdelava brošure s predstavitvijo podatkov o revitalizaciji območja
Pilotni del – revitalizacija
-  Raziskava za gojitve na mikro lokaciji na območju Nadiže
-  Na območju občine Bovec: ureditev in ograditev pašnika na območju vasi Soča
-  Na območju občine Kanal ob Soči: ureditev občinskih parcel na območju Kal nad Kanalom in Deskel
-  Na območju občine Kobarid: ureditev in ograditev pašnika na območju Kuka
-  Na območju občine Tolmin: ureditev in ograditev pašnika na območju Gorenje Trebuše
-  Preureditev objekta Drežnica v prostor za predelavo in prodajo mesa
-  Ureditev Večnamenske poti Žaga
-  Konservatorska-restavratorska dela mlekarnice Ravni laz
-  Nakup mini kombajna in pihalnik za žita ter prikolice za prevoz
Organizacija in izvedba izobraževanj na območju LAS
Oblikovanje in tisk publikacij

-     Katalog izobraževanja
-     E-knjiga Tolminsko sirarstvo tisočletna kultura
-     Sournki (brošura in pravljica)

Cilji in rezultati:
•     pilotno revitaliziranje vsaj 5 ha kmetijskih površin,
•     ustvarjanje pogojev za uvajanje poljščin v kolobar,
•     ustvarjanje pogojev za predelavo živil živalskega izvora za dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
•     izobraževanje s področja kmetijskih tehnologij in živilstva,
•     izobraževanja s področja trajnostne rabe kmetijskih zemljišč,
•     ozaveščanje lastnikov zemljišč o pomenu preprečevanja zaraščanja.
•     ohranjanje kmetijskih površin, ki so jih naši predniki obdelovali,
•     ustvarjeni pogoji za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji predelava mesa,
•     ustvarjeni pogoji za razvoj športno – turističnega razvoja konjeništva na Bovškem,
•     povezovanje kmetijstva, turizma z pripravo dokumentacije za obnovo vaške mlekarnice za turistične namene,
•     uvedba nove dobavne verige (Suhomesni izdelki iz mesa drobnice),
•     trajnostni razvoj območja z urejeno krajino, ekološko usmerjenim in turizmu prijaznim kmetijstvom.

Koristi za območje:
Z opisom stanja kmetijskih površin na območju Doline Soče bomo spodbudili kmete k revitalizaciji in lastnike zemljišč, da se bodo lažje odločili za oddajo zemljišč v najem. Povezali bomo kmete v verigo predelovalcev mesa, kar je ključnega pomena ko govorimo o pridobivanju količin lokalno pridelane in predelane hrane. Revitalizirana območja bodo služila kot primeri dobre prakse (tako pašniki kot žita na njivah).

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:
•     Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj
•     Spletna stran Programa razvoja podeželja (PRP): program


2.
Projekt: UMEŠČANJE KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE DOLINA SOČE V KMETIJSKE IN ROKODELSKE IZDELKE NA OBMOČJU LAS DOLINA SOČE


Akronim:     BZ Dolina Soče
Prijavitelj:   Občina Kobarid
Projektni partnerji:     Javni zavod za turizem Dolina Soče, Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Občina Tolmin, Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske

Začetek in zaključek operacije     1. 1. 2018 – 30. 11. 2018
Vrednost operacije     60.364,71
Upravičeni stroški operacije     50.393,81
Zaprošen % sofinanciranja     85 %
Odobrena vrednost sredstev     42.834,73

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-52/2017/7 dne 22. 12. 2017.

Vsebina projekta:
Projekt BZ Dolina Soče je namenjen povezovanju ponudnikov podeželja v Dolini Soče ter dvigu prepoznavnosti območja z vidika ponudbe, ki je plod uporabe lokalnih virov.
V zadnjih letih se je na območju LAS Dolina Soče izoblikovala kolektivna blagovna znamka Dolina Soče, ki se uporablja v turistične namene. Namen projekta je uvajanje krovne blagovne znamke Dolina Soče tudi v produkte podeželja: v kmetijstvo, gozdarstvo, rokodelstvo ipd. Sistematsko delo na razvoju in trženju produktov podeželja je prednostna naloga tega projekta. Ponudniki podeželja (kmetje, rokodelci, živilci in drugi ponudniki) se bodo povezali in združili pod imenom Dolina Soče.

Izdelal se bo pravilnik za uporabo blagovne znamke Dolina Soče. Ponudniki bodo lahko znamko uporabljali za pridelke in izdelke, ki so pretežno iz lokalnih surovin. Spodbujali bomo tudi proizvodnjo lokalnih virov po smernicah trajnostnega razvoja. V projekt bomo aktivno vključili vse pridelovalce in proizvajalce ter skupaj pripravili katalog ponudnikov, kjer bomo predstavili pridelke izdelke in ponudbo podeželja Doline Soče. Skupna celostna podoba in informacije o produktih združenih na enem mestu bodo dodana vrednost tega projekta. S tem bomo uvedi novo proizvodno verigo »veriga produktov podeželja v Dolini Soče«.

Oblikovali bomo celostno podobo, ki bo predstavljala ponudbo podeželja Doline Soče. Nabavili začetne zaloge skupne embalaže, ki jo bodo kasneje lahko uporabniki nabavljali. Za namen dviga prepoznavnosti se bo uredila tudi premična tržnica za lokalne ponudnike na turistično pomembni točki – na parkirišču v Zaročišču.


Aktivnosti projekta:
Delo na projektnih aktivnostih operacije

- koordinacija projekta, usklajevanje vsebin, priprava pravilnika BZ, priprava tekstov, animacije za vključevanje ponudnikov v BZ in druge aktivnosti za izvedbo projekta,
- vključitev ekoloških kmetov v sistem krovne BZ Dolina Soče.

Oblikovanje promocijskega materiala BZ Dolina Soče:
- izdelava celostne grafične podobe BZ Dolina Soče,
- fotografiranje, obdelava in priprava promocijskega gradiva.

Izdelava promocijskega materiala BZ Dolina Soče (nabava embalaže, ki bo vsebovala logotip BZ Dolina Soče):
- razstavni panoji,
- knjižica Ponudnikov in vizitk,
- kartonaste gajbice za sadje,
- vrečke HDPE in LDPE,
- rjave vrečke in rjave čajne vrečke z okencem,
- lesene gajbice za sadje in zelenjavo 10 kg, 15 kg,
- unikat deske za rezanje z napisom,
- pokrovčki za med,
- predpasniki, namizni prti in torbe.

Ureditev prodajne točke:
- ureditev brežine za potrebe tržnice Zaročišče,
- stojnice za tržnico Zaročišče.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:
•     Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj
•     Spletna stran Programa razvoja podeželja (PRP): program


3.
Projekt: TEMATSKE POTI NA OBMOČJU LAS Dolina Soče

Akronim:     TEMATSKE POTI
Prijavitelj:    Javni zavod za turizem Dolina Soče
Projektni partnerji:    Občina Kobarid, Krajevna skupnost Livek, Občina Tolmin, Športno kulturno turistično društvo Lom, Občina Kanal ob Soči, Planinsko društvo »Valentin Stanič« Kanal

Začetek in zaključek operacije: 1.2. 2019–30. 10. 2019
Vrednost operacije 130.335,03  €
Upravičeni stroški operacije 109.173,82 €
Zaprošen % sofinanciranja     85 %
Odobrena vrednost sredstev 92.797,75 €

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-15/2018/5 dne 31. 1. 2019.

Vsebina projekta:
Občine Bovec, Kobarid in Tolmin so delno ali v celoti vključene v naslednja zavarovana območja: Triglavski narodni park, UNESCO biosferno območje – program Človek in biosfera ter z občino Kanal ob Soči tudi v Naturo 2000. Zavarovana območja predstavljajo podlage in priložnosti za »zeleni« oziroma sonaravni turizem saj s svojimi omejitvami ščitijo in ohranjajo naravo ter preprečujejo nezaželene posege.

Sonaravni turizem temelji prav na ohranjenem naravnem in družbenem okolju. Odkrivanje naravne in kulturne dediščine ter sprostitev v neokrnjeni naravi je še vedno eden izmed glavnih motivov za obisk. Okolje je torej ključni kapital za turizem v dolini Soče, ki ga je treba trajnostno upravljati in hkrati razvijati turistično ponudbo, ki bo imela čim manjši vpliv na okolje.
V občinah na območju LAS Dolina Soče je pohodništvo eden izmed najpomembnejših turističnih produktov. Poleg aktivnega preživljanja prostega časa je pohodništvo neposredno povezano s spoznavanjem narave in z urejanjem tematskih poti tudi s kulturno dediščino. Prednosti doline Soče so vsekakor v izjemni naravni danosti (Soča, TNP) kot tudi v bogati zgodovinski ter kulturni dediščini (prva svetovna vojna, sirarstvo, planine …), kar je lahko z urejenimi tematskimi potmi idealen zelen turistični produkt z dodano vrednostjo.

Vizija destinacije dolina Soče je postati vodilna »outdoor« destinacija v Alpah in skupaj s Kanalom ob Soči (p)ostati privlačna za aktivne obiskovalce. Poleg tega se vizija nanaša tudi na razvoj inovativne ponudbe na področju interpretacije zgodovinske in kulturne dediščine v muzejih in na terenu v povezavi s pohodništvom ter spoštljivo in odgovorno upravljanje naravne, kulturne in zgodovinske dediščine. Trenutno že vzpostavljene tematske poti so nastale v izvedbi posameznih deležnikov na podlagi naravnih in kulturnih posebnosti, ki jih je treba povezati v skupno mrežo in zastaviti skupne podlage za urejanje ter promocijo. Z operacijo želimo enotno nadgraditi po eno pot v vsaki občini ter vstopno točko tematske poti v občini Kobarid in pripraviti podlage za skupen dokument, ki bo urejal vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje tematskih poti na območju LAS Doline Soče ter tako zagotoviti skupen pristop k mreženju in promociji.

Območje ima vse razvojne možnosti, da izkoristi aktualen in dolgoročno vzdržen trend »zelenega« povpraševanja. Tako z vidika odgovornosti do prostora, v katerem živimo, kot tudi v kontekstu realnega tržnega gibanja je priložnost destinacije v takšnem turizmu, ki bo valoriziral lokalno dediščino in naravne danosti na trajnosten način in s tem ustvarjal dodano vrednos. Ta bo poleg razvoja turizma pomembno vplivala tudi k ustvarjanju boljših možnosti za poslovno okolje v panogi in posledično posredno vplivala na ohranjanje in nastajanje novih delovnih mest. Ključna aktivnost za razvoj »zelene« destinacije in »zelene« turistične ponudbe je med drugim tudi oblikovanje turističnih produktov, ki ne zahtevajo uporabo osebnega avtomobila – kolesarstvo in pohodništvo. S tem se bo na območje doline Soče privabilo okoljsko ozaveščene obiskovalce. Prav ti tudi največ uporabljajo javni promet za vstop v dolino in izstop iz nje. S povečanjem števila okoljsko ozaveščenih obiskovalcev bi se tudi javni promet po dolini Soče okrepil, kar trenutno predstavlja pomanjkljivost v ponudbi.

Aktivnosti projekta:
Vodenje in koordinacija operacije


Priprava priročnika o označevanja tematskih poti na območju LAS Dolina Soče
- Priprava priročnika za vzpostavitev urejanje in vzdrževanje tematskih in pohodniških poti.
- Priprava smernic za urejanje in vzdrževanje poti.
- Izvedba delavnice.

Tematske poti Livek
- Zgibanka Tematska pot Livek – Na oblah livškega jezera (izdelava zemljevida, oblikovanje zgibanke, lektura in prevod zgibanke, tisk zgibanke)
- Izvedba vzdrževalnih del na tematski poti obsegajo še postavitev informacijskih tabel in usmerjevalne table ter klop.
- Prispevek v naravi: Ogled točk/poti, Zbiranje gradiva in priprava tekstov za zgibanko in table; organizacija pri otvoritvi poti.

Vstopna točka za tematsko pot Kobariška zgodovinska pot
- Izdelava površine za postavitev dehidracijske WC enote.
- Nakup in dobava dehidracijske WC enote ter montaža dehidracijske WC enote.
- Izdelava kompleta urbane opreme.

Tematska pot Lom je moj dom
- Nadgradnja Tematske poti Lom je moj dom z informacijskimi tablami (lektoriranje in prevod, oblikovanje in tisk tabel, izdelava zemljevida, nakup količkov ter nosilcev za postavitev tabel)
- Nakup turističnega daljnogleda
- Zgibanka Tematska pot Lom je moj dom (lektoriranje in prevod, oblikovanje in tisk zgibanke ter izdelava zemljevida; 20.000 kos)
- Prispevek v naravi (ogled točk, načrt izvedbe ureditve točk in postavitve tabel, zbiranje gradiva, priprava besedil, urejanje dostopov do tabel, urejanje lokacij tabel in okolice, postavitev tabel)

Pot treh svetišč
- Pot treh svetišč (izdelava in postavitev usmerjevalnih tabel ter nakup količkov)
- Prispevek v naravi (čiščenje poti)

Pot do slapa Virje

- Pot do slapa Virje (zunanja ureditev pohodniške poti do območja slapa Virje)
- Zgibanka Virje (lektoriranje in prevod, oblikovanje in tisk zgibanke ter izdelava zemljevida; 20.000 kos)

CILJI
• S skupnim pristopom urediti in nadgraditi turistično infrastrukturo štirih obstoječih tematskih poti: pot do slapa Virje, tematska pot Livek, tematska pot Lom je moj dom in Pot treh svetišč ter tako obogatiti turistično ponudbo in ohraniti naravno in kulturno dediščino (skupen strateški pristop in razvijati potencial naravne in snovne kulturne dediščine) in urediti vstopno točko tematske poti Kobariška zgodovinska pot.
• Pripraviti priročnik za vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje tematskih in pohodniških poti na območju LAS Dolina Soče (aktivno sodelovanje z deležniki, izboljšati pogoje za ranljive skupine).
• Pripraviti zloženke za posamezno pot in vsebine za skupno promocijo na trgu ter tako graditi na prepoznavnosti znamke Dolina Soče (spodbujati zdrav in aktiven življenjski slog v neokrnjeni naravi).
• Povečati obisk gostov na območju izven visoke sezone.

PRIČAKOVANI REZULTATI
• Vzpostavljena bo enotna mreža in način označevanja pohodniških (in tematskih poti) na območju LAS Dolina Soče, nov inovativen turistični produkt. V mrežo bodo vključene že s turistično infrastrukturo opremljene poti kot tudi poti, ki jih z operacijo urejamo in s tem bo obogatena turistična ponudba.
• Nadgradnja turistične infrastrukture štirih tematskih poti na območju LAS Dolina Soče: • pot do slapa Virje, • tematska pot Livek, • tematska pot Lom je moj dom in • Pot treh svetišč ter • vstopne točke tematske poti Kobariška zgodovinska pot.
• Priročnik za vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje tematskih ter pohodniških poti na območju LAS Dolina Soče, ki bo inovativno in sistemsko urejal ravnanje s potmi ter s tem prispeval k ohranjanju in izboljšanju naravne ter kulturne dediščine na območju.
• Skupna promocija vseh poti v mreži bo vplivala na povečan obisk pohodnikov na območju LAS Dolina Soče in na prepoznavnost destinacije – število registriranih poizvedovanj v TIC-ih na območju. Povečan obisk posameznikov in družin, ki iščejo aktiven oddih.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:
•     Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj
•     Spletna stran Programa razvoja podeželja (PRP): program

Koledar dogodkov

avgust 2020
P T S Č P S N
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

      

dne 9. avgust vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo