Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Pobude za spremembo namenske rabe prostora v prostorskih aktih Občine Kanal ob Soči

Opis postopka:
Pobudo za spremembo namenske rabe prostora v prostorskih aktih občine vloži lastnik zemljišča, ki želi spremeniti namensko rabo zemljišča v Občinskem prostorskem načrtu občine Kanal ob Soči (OPN Kanal).

Pobudo se poda na predpisanem obrazcu.

Zahtevane priloge:
Po navodilih v obrazcu pobude.

Pravna podlaga:
-     Zakon o urejanju prostora – ZureP-2 (Ur. list RS, št. 61/17).
-     Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Kanal ob Soči (Ur. list RS, št. 68/18).

Taksa:
Na podlagi Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Kanal ob Soči (Ur. list RS, št. 68/18) se za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora plača taksa v naslednji  višini:
-     za spremembo osnovne namenske rabe prostora  80,00 EUR,
-     za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora 50,00 EUR.

Taksa se plača na TRR Občine Kanal ob Soči na naslednji način:
-     Namen plačila:         Taksa za pobudo
-     Koda Namena:         OTHR
Fizične osebe:
-     Podračun:     Občinske takse – od fizičnih oseb in zasebnikov
-     Številka:     SI56 0124 4444 0326 863
-     Sklic           SI11 75434-7047070
Pravne osebe
-     Podračun:     Občinske takse – od pravnih oseb
-     Številka:     SI56 0124 4444 0324 729
-     Sklic         SI11 75434-7047061

Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v občinskem prostorskem aktu (OPN Kanal), temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude.

Kontakt:
Telefon: 05/39 81 206, fax: 05/39 81 223
E-pošta:

Obrazci:
Obrazec pobude