Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Odlok o določitvi in imenovanju naselij in ulic v Občini Kanal

Dolgoletnoželjo krajanov in sprejet odlok Občinskega sveta iz leta 1998 so narekovali celovit pristop in obnovitev postopka za spremembo le tega.

Od pristojnih ustanov - Geodetskega zavoda RS je bilo pridobljeno mnenje naže sprejete odločitve in v prilogi so dostopni odgovori. Kljub temu, da so predpisi togi in postavljajo visoka merila za oblikovanje naselij in ulic, je človeški pristop in trezno razmišljanje prineslo v odločitve nove rezultate, ki so vsekakor bližje željam večini krajanov, ki so pred desetletji izgubili iz dokumentov ime svojega kraja, ali bili prisiljeni popravljati svoje naslove z imeni ulic in podobno. Želimo doseči, da bi se čim več starih krajevnih imen ohranilo tudi za rodove za nami in s tem utrditi izročilo.

V Krajevnih skupnostih poteka do 15. februarja 2005 rok za javne obravnave – oziroma čim širše zbiranje javnega mnenja in predlogov na to temo.

Dobrodošle bodo vse tehtne želje in predlogi na naš forum, elektronsko pošto ali na naslove krajevnih skupnosti ali v roke predsednikom, predstavnikom v svetu KS ali udeležbo na javnih obravnavah, kjer bodoorganizirane.Priloga:Dopis Območne Geodetske uprave Nova gorica
Datum: 4.11.2004

Geodetska uprava RS
Glavni urad
Zemljemerska ulica 12

1000 Ljubljana

Zadeva: Mnenja in pripombe glede izvedbe odloka o določitvi in imenovanju naselij in ulic v Občini Kanal


Avče:
Avče sedaj obstaja kot naselje. Po predlogu odloka naj bise v to naselje uvedel ulični sistem z imeni ulic po zaselkih in sicer poleg ulice Avče (z hišnimi številkami od 1 do 99 ter 103, 112 in 113), bi bile še ulice Avšček (s hišnimi številkami od 92 do 101) in Spodnji log (Avče od številke 104 do 110). Možnost pa je , da bi se Avšček in Spodnji log odcepila od naselja Avče in postala naselji. Avšček bi imel 12 hišnih številk, Spodnji log pa 7. Naselje Avšček zadosti zakonsko določenemu pogoju za nastanek naselja, Spodnjemu logu pa zmanjkajo 3 hišne številke, vendar pa bi bilo zaradi geografske lege zaselka Spodnji log smiselno spregledati zakonski minimum in uvesti naselje.Gledano s finančnega vidika je ta možnost tudi v prednosti pred uličnim sistemom, ker bi pomenila precej manjše stroške za občino in predvsem za prebivalce. Sprememba bi zadevala samo19 hišnih številk, pri uvedbi uličnega sistema pa vse vnaselju (124). Za teh 19 hišnih številk pomeni sta sprememba menjavo tablic (breme občine) in menjavo dokumentov.
Naselje ima 3 PO-je od katerih se PO 0028 se deli 2 krat, PO 0027 pa 1 krat.

Anhovo:
V naselju Anhovo obstaja 6 ulic, ki so dejansko zaselki. Po predlogu odloka nastanejo iz ulic Goljevica, Kamence, Ložice in Gorenje Polje naselja, s tem da se iz Gorenjega Polja odcepi še novo naselje Močila. Naselje Anhovo v novih mejah bo imelo 3 ulice, od teh se ena uvede na novo (Robidni breg), Vojkova ulica se preimenuje v Anhovo, Skale ostanejo iste. V novem naselju Goljevica bi se morala spremeniti tudi meja PO-ja, da bi naselju pripadala še cerkev, ki leži V od vasi. Če meje ne spremenimo, pade cerkev v naselje Anhovo.
PO-ji: naselje sestavljajo 4 PO-ji od katerih bi bilo treba deliti 0016 (3x, nastanejo 3 nova naselja: Ložice, Goljevica, Kamence), PO 0015 (3X)

Deskle:
Vnaselju Deskle je uveden ulični sistem. Glede na predlog odloka je edina sprememba v naselju preimenovanje Partizanske ulice v Grilevšče.
Nekaj ulic je dejansko zaselkov, ki bi lahko postala naselja. To sta Rodež, Globno in Bevkova ulica. Za naselje Rodež ni potrebno deliti PO, ker že sedaj leži v PO 0024. Za naselje Globno bi bilo potrebno deliti PO 0020 (po predlogu- oker barva). Za Gorenje Deskle pa bi bilo potrebno deliti PO 0022 in 0023 (po predlogu v roza barvi).
Meje PO-jev bi bilo potrebno nekje spremeniti (nelogičen potek).

Plave:
Naselje sestavljajo 3 PO 0046, 0047 in 0048.Uveden je ulični sistem, vse ulice razen dveh (Vojkova ulica in Ulica Ivana Gradnika) so zaselki. Po predlogu odloka se od naselja odcepi novo naselje Prelesje (celoten PO 0047) in se preimenujeta Vojkova in Uliva Ivana Gradnika v Plave.
Vsi zaselki bi lahko postala naselja razen Zagomile, ki imasamo 2 hišni številki.

Ajba:
Naselje Ajba zajema celoten PO 0009. Naselje nima uličnega sistema, sestavljajo ga pa zaselki Gorenje Nekovo, Dolenje Nekovo, Potok, Škalabon in Ajba. Po predlogu odloka naj bi se uvedel ulični sistem z ulicami zaselkov in spremenila meja naselja (Škalabon). Iz naselja Kanal, ulice Kidričeva ulica bi hišne številke 11, 12, 13, 15 prešle v naselje Ajbo in pripadale ulici Škalabon.

Predlog GU: Od naselja Ajba se odcepi novo naselje Nekovo, ostalo ostane Ajba brez uličnega sistema, s tem da se spremni meja naselja po predlogu odloka, tako da preidejo hišne številke Kidričeva ulica 11, 12, 13 in 15 v naselje Ajba.

Bodrež:
Naselje Bodrež nima uličnega sistema. Pripada mu še zaselek Loga, ki pa se lahko odcepi, da nastane novo naselje Loga. Deli se PO 0008 na dva dela.

Gorenja vas:
Meja naselja ne poteka po mejah k.o. Naselje sestavljajo zaselki Ravna, Jesen, Krstenice, Gorenja vas, Pečno, Čolnica. Naselje leži na velikem območju, kjer imajo zaselki dostop iz različnih med seboj logično nepovezanih smeri (npr. Ravna ima dostop iz naselja Lig, Čolnica je od centra Gorenje vasi oddaljena približno 10 km in bolj pripada naselju Ligkot pa Gorenji vasi). Po odloku se uvede ulični sistem z ulicami po imenih zaselkov Gorenja vas, Čolnica, Krstenice.

Predlog GU: Iz obstoječega naselja bi se odcepilo naselja Čolnica in Krstenice. V Krstenicah se uvede ulični sistem z ulicami Krstenice, Jesen in Ravna. S tem , da bi se odločili za poimenovanje zaselka Zagabrca (Gorenja vas 1, 1a), bi bilo smiselno uvesti ulični sistem in uvesti novo ulico ( Pečno) zaradi novogradenj. Tako bi imelo naselje Gorenja vas ulični sistem z ulicami Gorenja vas, Pečno(?) in Zagabrca.

Kambreško:
Naselje ima ulični sistem, kjer so ulice dejansko zaselki. Po predlogu odloka se od naselja odcepi naselje Srednje, ki pokriva PO 0037. Novo naselje bo imelo ulični sistem z ulicami, ki že sedaj obstajajo v tem PO-ju. Problematična je ulica Rog (na izrisu), ki je ravno na meji PO-ja. Po odloku pa ostane v naselju Kambreško. Proučiti jepotrebno možnosti ali gre navedena ulica k naselju Srednje. V primeru, da ostane v naselju Kambreško, je potrebno predhodno deliti PO 0037.

Seniški Breg:
Naselje Seniški Breg je iz enega samega PO-ja. Je tipično gorsko raztreseno naselje z zaselki. Po predlogu naj bi se uvedel ulični sistem zulicami po imenih zaselkov.
Predlog GU: namesto uličnega sistema se uvedejo naselja Avšje, Markiči (obstaja zaselek-ulica Markiči v naselju Ukanje!), Seniški Breg (=Senica ?), Škodniki (8 hš), Zatrebež (6 hš) in Široka Njiva (4 hš), čeprav zadnje tri ne dosegajo zakonsko določenega minimuma glede števila hišnih številk za uvedbo naselja. Zaradi uvedbe naselij bi bilo potrebno PO razdeliti še na 5 delov.

Levpa:
Naselje je iz 2 PO-jev 0030 in 0031. Nima uličnega sistema, sestavlja pa ga kar nekaj zaselkov. Po predlogu naj bi se uvedel ulični sistem. Nastalo naj bi 12 ulic,kjer bodo ulice dejansko zaselki. Večina teh zaselkov (9) je manjših: 4 zaselki imajo 3 hišne številke, 2 imata po 5, 2 po 6 in 1 zaselek pa 8. Če bi namesto uličnega sistema uvedli naselja, bi morali za vsako novo naselje ustvariti nov PO, tako bi nastalo še 10 novih.


Kal nad Kanalom:
Naselje je razmeroma veliko, je brez uličnega sistema. Ima 189 hišnih številk, ki so grupirane po zaselkih. Po predlogu odloka naj bi se uvedel ulični sistem z ulicami po imenih zaselkov, ki naj bi jih bilo 15. Pri uvedbi naselij namesto uličnega sistema je problem edino le pri zaselku Trščaki, ki ima samo 2 hišni številki. Na sliki so obkrožene 4 hišne številke (Kal nad Kanalom 59, 60, 61 in 62), ki nekako ne spadajo k Vrhavču glede na dostop. Zato bi bilo potrebno še proučiti ali gre za napako pri zapisu in ali je možnost priključitve k zaselku Trščaki, iz katerega smatram, daje tudi dostop glede na DOF.
Naselje ima 2 PO-ja. Po uvedbi naselij, pa bi jih bilo skupaj 16.