Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI

PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEVODLOKA O SPLOŠNIH PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA POSEGE V PROSTOR V OBČINI NOVA GORICA (Uradno glasilo št. 9/87, 11/87),
KI VELJA ZA OBMOČJE OBČINE KANAL OB SOČI

Na podlagi 31. in v povezavi s 34.členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list R Slovenije, št. 110/2002 in 8/2003 - popravek) ter 7. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave v časopisu Primorske novice št. 41/2003) je župan Občine Kanal ob Soči dne 8. 3. 2005 sprejelSKLEP O JAVNI RAZGRNITVIPREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
ODLOKA O SPLOŠNIH PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA POSEGE V PROSTOR V OBČINI NOVA GORICA (Uradno glasilo št. 9/87, 11/87),
KI VELJA ZA OBMOČJE OBČINE KANAL OB SOČI

1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v Občini Nova Gorica (Uradno glasilo št. 9/87, 11/87), ki velja za območje Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju predlog sprememb in dopolnitev).

2. člen
Predlog sprememb in dopolnitev bo javno razgrnjen v prostorih Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal ob Soči, ogled bo možen v delovnem času občinske uprave . Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si v rubriki sporočila za javnost.

Razgrnitev bo trajala od vključno petka, 18. 3. 2005, do vključno petka, 1. 4. 2005.

3. člen
Javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev bo potekala v torek, 29. 3. 2005, v prostorih Gasilskega doma v Kanalu ob Soči, Gradnikova 13A, s pričetkom ob 19. uri.
4. člen
Pripombe na razgrnjen predlog sprememb in dopolnitev lahko vsi zainteresirani pisno ali ustno podajo na javni obravnavi, jih na mestu javne razgrnitve zapišejo v knjigo pripomb, jih v pisni obliki posredujejo Občini Kanal ob Soči ali jih posreduje na elektronski naslov obcina.kanal@obcina-kanal.si.
5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v uradnih objavah dnevnika Primorske novice, na spletni strani občine ter na krajevno običajen način.Številka: 350-03/05-2
Datum: 8. 3. 2005
ŽUPAN
Miran Ipavec l.r.