Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Razpisštipendij za študijsko leto 2006/2007

Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, objavlja na podlagi 7. člena Pravilnika o štipendiranju

RAZPISštipendij za študijsko leto 2006/20071.
Občina Kanal ob Soči dodeljuje štipendije za študente višjih strokovnih šol in študente visokošolskih zavodov, ki se izobražujejo v RS po dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo.
Za študijsko leto 2006/2007 se razpisuje pet štipendij v višini 40% zajamčene plače vRepubliki Sloveniji.

2.
Pravico do štipendije lahko uveljavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 • da so državljani Republike Slovenije,
 • da imajo stalno prebivališče v Občini Kanal ob Soči,
 • da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nimajo statusa samostojnega podjetnika in nimajo drugeštipendije v Republiki Sloveniji.
 • 3.
  Pri dodelitvi štipendije se upošteva socialne razmere prosilca, kot drugi kriterij pa učni uspeh in vsestranska dejavnost v predhodnem letu.
  Dohodek na družinskega člana se ugotavlja na podlagi dokazil o bruto dohodkih in osebnih prejemkih v preteklem letu za vse družinske člane.

  4.
  Prijava na razpis mora vsebovati:
 • izpolnjeno "Vlogo za uveljavitev republiške štipendije za študijsko leto 2006/2007" (DZS - Obr. 1,51) z vsemi prilogami,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
 • dokazila o uspehih v preteklem letu.
 • 5.
  Kandidati vložijo vlogo z dokazili od objave razpisa dalje. Zadnji rok za oddajo vlog je 13. oktober 2006 do 12. ure. Vloge se dostavi osebno ali po pošti na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, s pripisom –" Vloga za štipendijo". Za dodatna pojasnila lahko pokličete na telefon 05/3981208.

  6.
  Vsi kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje 15 dni po opravljeni izbiri.  Občina Kanal ob Soči
  Župan, Miran Ipavec,l.r.