Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

RAZPISštipendij za študijsko leto 2007/2008

Občina Kanal ob Soči razpisuje 5 štipendij za študijsko leto 2007/2008

Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, na podlagi 7. člena Pravilnika o štipendiranju (Primorske novice, Uradne objave, 26. 9. 2005) objavlja naslednjiRAZPISštipendij za študijsko leto 2007/20081.
Občina Kanal ob Soči dodeljuje štipendije za študente višjih strokovnih šol in študente visokošolskih zavodov, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji po dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo.Zaštudijsko leto 2007/2008 se razpisuje 5 štipendij v višini 40% zajamčene plače v Republiki Sloveniji.2.
Pravico do štipendije lahko uveljavljajo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so državljani Republike Slovenije,
- da imajo stalno prebivališče v Občini Kanal ob Soči,
- da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nimajo statusa samostojnega podjetnika in ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji.

3.
Pri dodelitvi štipendije se upošteva socialne razmere prosilca, kot drugi kriterij pa učni uspeh in vsestranska dejavnost v predhodnem letu.
Dohodek na družinskega člana se ugotavlja na podlagi dokazil obruto dohodkih in osebnih prejemkih v preteklem koledarskem letu za vse družinske člane.

4.
Prijava na razpis mora vsebovati:
- izpolnjen obrazec "Vloga za uveljavitev republiške štipendije za študijsko leto 2007/2008 (DZS Obr. 1,51) z vsemi prilogami,
- fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
- potrdilo o vpisu,
- dokazila o uspehih v preteklem letu.

5.Kandidati lahko oddajo vlogo z dokazili od objave razpisa dalje. Zadnji rok za oddajo vlog ječetrtek 4. oktober 2007 do 12. ure. Vloge se dostavi v zaprti kuverti osebno ali po pošti na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, s pripisom –"Vloga za štipendijo".
Za dodatna pojasnila lahko pokličete na telefonsko številko 05 39 81 213 (ga. Lora).
6.
Vsi kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje 15 dni po opravljeni izbiri.


Kanal, 13. 9. 2007

ŽUPAN Andrej Maffi