Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

na podlagi 31.člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr. in 58/03-ZZK-1) Občina Kanal ob Soči objavlja JAVNO RAZGRNITEV

Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor za Občino Kanal ob Soči - za območje Salonita Anhovo

ki bood 15. junija 2005od 12.00 uredo16. julija 2005 do 12:00 urev prostorih Občine Kanal ob Soči

Namen javne razgrnitve je predstaviti osnutek
"Odloka
o spremembah in dopolnitvah odloka o
splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor za Občino Kanal ob Soči - za območje Salonita Anhovo (krajše: Odlok o PUP Salonit Anhovo)",
in pridobiti mnenja, predloge in pobude za oblikovanje odloka.

Priloge:
3_odlok_pupsalonit_razgrnitevjunij2005.pdf
4_podrobnejsa_namenska_raba_obmocij_z_regulacijo.pdfžupan: Miran Ipavec l.r.