Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Občina Kanal ob Soči s strategijo razvoja naproti ambicioznim razvojnim ciljem

Kanal, 22.6.2022 - Občinski svet občine Kanal ob Soči je v četrtek, 16. junija 2022 sprejel prvo razvojno strategijo v kanalski občini: Strategijo razvoja občine Kanal ob Soči za obdobje 2022-2030. Gre za ambiciozno zastavljeno strategijo, ki opredeljuje ključne cilje, ukrepe in aktivnosti ter tudi projekte, ki bodo še pospešili razvoj občine.

V strategiji so kot priložnosti izpostavljeni:


- ZELENI PREHOD.
Ta vključuje tudi investicije na vodovodnih sistemih s ciljem zagotavljanja pitne vode ter investicije v odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, urejanje občinskih cest ter ukrepe za spodbujanje trajnostne mobilnosti.


- PROJEKTI V PRISTOJNOSTI DRŽAVE
Država pripravlja dokumentacijo za različne projekte, katerih izvedba je v njeni pristojnosti. Tak primer je državno kolesarsko omrežje.


- KANALSKA OBVOZNICA
Občina si že leta prizadeva za izgradnjo kanalske obvoznice, s čimer bo promet in posledično izpusti umaknjeni iz samega centra. Projekt, ki je v pristojnosti države in je razdeljen v 2. fazi, se začenja letos in bo predvidoma zaključen v letu 2025.


- SONČNE ELEKTRARNE
Kanalska občina se je odločila na strehe stavb v svoji lasti postaviti sončne elektrarne in s tem prispevati k povečanju deleža OVE in si tudi zmanjšati stroške elektrike v prihodnjih 25-ih letih. Te postopke za Občino vodi Zavod za zeleni razvoj Soške doline skupaj z agencijo Golea.


- UČINKOVITA ENERGETSKA IZRABA
Občina bo konec tega meseca začela z izvedbo postopka za izbor izvajalca študije energetske izrabe v občini s poudarkom na sončni energiji, biomasi in tudi vodiku. Študija, kjer bo dan poudarek sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, bo predvidoma zaključena do konca leta in bo opredelila možne projekte, ki bodo prispevali k nižanju stroškov gospodinjstev in tudi k višanju deleža OVE.


- PAMETNA VAS
V strategiji smo opredelili tudi pametno vas, ki jo Zavod za zeleni razvoj Soške doline zaključuje za območje KS Anhovo – Deskle, v prihodnje pa se bo lahko območje širilo. Zaenkrat je opredeljenih 14 projektov pametnih vasi, ki se bodo v naslednjih letih (do leta 2030) izvajali in dopolnjevali.


- VARSTVO OKOLJA
Zaradi izpostavljanja problematike varstva okolja je Občina naročila meritve zraka pri UNG, skoraj istočasno je z meritvami začel tudi ARSO, v letošnjem letu je občina naročila tudi vzorčenje tal. Meritve zraka so v zaključni fazi, vzorčenje tal ni pokazalo odstopanj. Po zaključenih meritvah zraka bo Občina pripravila program ukrepov (ki se bodo povezali tudi s študijo možne energetske izrabe).
Občina je v strategiji opredelila še vrsto drugih aktivnosti in projektov, od katerih velja izpostaviti:


- SPODBUJANJE PODJETNOSTI
Zavedamo se, da nimamo pravih možnosti za večjo poslovno cono, smo se pa odločili proučiti možnosti vzpostavitve manjših poslovnih con.
Ob tem pa tečejo oz. so zastavljene t.i. mehke aktivnosti krepitve kompetenc podjetnosti že pri osnovnošolcih, srednješolcih in študentih, spodbujanja in pomoči MSP k prijavi na različne razpise za pridobitev razvojnih spodbud.


- SPODBUDE ZA MLADE
S ciljem zadržati mlade v občini in prispevati k obnovi stanovanjskega fonda smo se odločili v 1. fazi pripraviti popis starih, opuščenih stanovanjskih hiš in v naslednjih letih v proračunu določiti določeno kvoto za subvencioniranje obnove, nakupa teh hiš.
Spodbujali bomo izkoriščanje priložnosti vodikovega centra za izobraževanje, usposabljanje, za razvoj kreativnih idej, ki posledično vodijo k razvoju podjetništva.


- VZPOSTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO NA DALJAVO IN DELOVANJU PODJETNIKOV NA PODEŽELJU
V teku je že izgradnja širokopasovnega optičnega omrežja RUNE, ki ga izvaja podjetje RUNE Enia d.o.o.. Sodobno širokopasovno omrežje je eden izmed osnovnih pogojev za vzpostavitev dela na daljavo na podeželskih območjih.


- SPODBUJANJE TURIZMA IN DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
Strategija predvideva tudi določene ukrepe za povečanje turistične ponudbe in za investicije v družbene dejavnosti v občini (npr. obnova Samskega doma v Desklah s strani zasebnega investitorja).


Del v strategiji, ki obsega razvojne cilje, prioritete in ukrepe, je usklajen z razvojnimi dokumenti države, ki bodo potrjeni s strani Evropske komisije in bodo podlaga za črpanje sredstev Evropske unije. Občina namreč želi dosedanjo nizko stopnjo črpanja le-teh nadoknaditi.


Naj še pojasnimo, da je občina za namen priprave strategije že v letu 2021 organizirala delavnice z različnimi ciljnimi skupinami – predstavniki gospodarstva, mladih, s predstavniki šol in z vsemi 8 krajevnimi skupnostmi na terenu. Vsa gospodinjstva v občini so po pošti prejela tudi vprašalnik o zadovoljstvu s storitvami v občini. Osnutek strategije so dvakrat obravnavali tudi vsi trije odbori občinskega sveta: odbor za gospodarstvo, za okolje in za negospodarstvo.


Zaključimo lahko, da gre za ambiciozno zastavljeno strategijo, katere uresničevanje je odvisno tako od občine in njenih občanov pa tudi od države na področjih, ki spadajo v njeno pristojnost. Izpostaviti velja tudi, da je strategija živ dokument, ki se bo v skladu s potrebami lahko tudi še spreminjal.
Glavni namen strategije je ta, da bo služila občini kot vodilo pri njenih nadaljnjih korakih in da se bo dejansko izvajala.