Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Osnutek SD OPPN ČHE Avče

Skladno z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) je za potrebe obveščanja javnosti in nosilcev urejanja prostora na vpogled osnutek Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno Avče.

https://opn.si/OPPN_CHE_AVCE/