Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Odlok o finančni pomoči

Dne 25. 11. 2022 je bil v Uradnem listu RS objavljen Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022.

Dne 25. 11. 2022 je bil v Uradnem listu RS objavljen Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3686/odlok-o-financni-pomoci-zaradi-izpada-krme-leta-2022).

Izvaja se kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Do finančne pomoči je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja z živinorejsko proizvodnjo in je utrpel izpad krme zaradi suše leta 2022 ter izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po odloku.

Finančna pomoč za kmetijska gospodarstva, ki imajo v reji 2 glavi velike živine (GVŽ), povprečno obtežbo 0,9 GVŽ na hektar in kmetijske površine, na katerih:

gojijo deteljno travne mešanice, deteljo, travno deteljne mešanice, pašno kosni travnik, planinski pašnik, trajni travnik – dvokosni, trajni travnik – tri in večkosni, trajni pašnik – sveže, lucerno in travniške sadovnjake in na katerih je poškodovanost: nad 60 odstotkov znaša 38 evrov, od 30 do 60 odstotkov znaša 19 evrov, gojijo koruzo v zrnju, koruzno silažo, krmno ogrščico, krmno peso, krmno repo, krmno repico, krmni bob, krmni grah, krmni ohrovt, krmni radič, krmni sirek, krmno korenje in na katerih je poškodovanost: nad 60 odstotkov znaša 95 evrov, od 30 do 60 odstotkov znaša 47,50 evra.

Za izračun GVŽ se upoštevajo naslednje vrste rejnih živali: govedo, drobnica, kopitarji in prašiči.

Najnižji znesek dodeljene finančne pomoči znaša 100 eurov na upravičenca.

Za izvedbo odloka bodo v letošnjem letu zagotovljena sredstva v višini do 4,5 milijona evrov.

Pomembno: 

Za pridobitev pomoči ni potrebno vložiti vloge. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) bo izdala informativne odločbe, ki jih bodo upravičenci prejeli na dom. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izpostavlja, naj vsi potencialni upravičenci do pomoči pravočasno poravnajo zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki presegajo 50 evrov. V skladu z odlokom morajo biti te obveznosti poravnane najkasneje 5. dan po uveljavitvi odloka v Uradnem listu RS.

Obvestilo je v prilogi!