Na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskih programov in investicij v občini kanal ob soči v letu 2006

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2006 (Uradne objave Primorske novice št.40/06) in Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in sofinanciranju kmetijskih programov in investicij v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice št.39/03) Komisija za kmetijstvo objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KMETIJSKIH PROGRAMOV IN INVESTICIJ V OBČINI KANAL OB SOČI V LETU 2006I. Predmet razpisaPredmet javnega razpisa je sofinanciranje programov kmetijstva:
 • sofinanciranje prevoza mleka,
 • sofinanciranje agromelioracij travnikov in urejanje pašnikov,
 • nakup opreme,
 • sofinanciranja osemenjevanja,
 • sofinanciranje kemične analize tal in krme,
 • ekološko kmetovanje,
 • dotacija društvom,
 • izobraževanje.
 • II. Višina sredstevZa program reforme kmetijstva in živilstva v letu 2006 znaša višina razpoložljivih sredstev 7.046.500,00 sit. Sredstva so na proračunskih postavkah 4110010 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje, 4110020 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti, 4110030 Podpore za urejanjeinfrastrukture na podeželju.III. Sofinanciranje prevoza mleka1. Upravičenci do sredstev so registrirani organizatorji zbiranja in prevoza mleka, ki se prideluje na območju Občine Kanal ob Soči.
  2. Pogoji za pridobitev razpisanih sredstev: znana količina odkupljenega mleka, pridelanega na območju Občine Kanal ob Soči po podatkih registriranega organizatorja zbiranja in odkupa mleka in za prevoze na območju Lig–Levpa.
  3. Višina subvencije za prevoz mleka znaša: 4 SIT/l oziroma za območje Lig–Levpa 3500 SIT/dan, kritje stroškov obresti v višini do TOM+5%.IV. Sofinanciranje agromelioracij travnikov in urejanja pašnikov1. Upravičenci do sredstev so fizične in pravne osebe, ki jim je kmetijska proizvodnja osnovna dejavnost ali jim ta dejavnost predstavlja pomemben vir dohodka in imajo stalno prebivališče v Občini Kanal ob Soči ali bodo sredstva investirali v Občini Kanal ob Soči.
  2. Pogoji za pridobitev razpisnih sredstev: na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki so v letu 2006 zaključili investicijo in predložili vlogo s priloženimi katasterskimi načrti in dokazili o lastništvu ali dolgoročno-najemno pogodbo; za agromelioracije je treba priložiti fotokopijo računa izvedenih strojnih del ter stroškov založnega gnojenja in nabave semena, za urejanje pašnikov pa predračun Kmetijsko-svetovalne službe.
  3. Višina subvencije znaša do 50% vrednosti računa oziroma predračuna, pri katerem se ne upošteva stroške dela.V. Sofinanciranje investicij nakupa opreme za pridelavo, predelavo in dodelavo kmetijskih pridelkov, razen traktorjev1. Upravičenci do sredstev so fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem v Občini Kanal ob Soči, ki so v letu 2006 investirali v nakup strojne opreme in drugih tehnoloških rešitev za povečanje kvalitete pridelkov in lažjega in varnejšega dela.
  2. Pogoji za pridobitev sredstev: fotokopija računa, kmetija na območju Občine Kanal ob Soči, mnenje Kmetijske svetovalne službe o upravičenosti investicije.
  3. Višina subvencioniranja znaša do 25% vrednosti računa.VI. Sofinanciranje osemenjevanja1. Upravičenci do sredstev: kmetje, ki jim je kmetijska proizvodnja osnovna dejavnost ali jim ta dejavnost predstavlja pomemben vir dohodka in imajo stalno prebivališče v Občini Kanal ob Soči.
  2. Pogoji za pridobitev sredstev: vključenost v spisek upravičencev registriranega izvajalca, ki jena območju Občina Kanal ob Soči pristojen za opravljanje teh storitev.
  3. Višina subvencije do največ 30 % vrednosti računa za vsako osemenitev goveje plemenice.VII. Sofinanciranje kemične analize tal in krme1. Upravičenci do sredstev: kmetje, ki jim je kmetijska proizvodnja osnovna dejavnost ali jim ta dejavnost predstavlja pomemben vir dohodka in imajo stalno prebivališče v Občini Kanal ob Soči.
  2. Pogoji za pridobitev sredstev: na javni razpis se lahko prijavijo lastniki zemljišč na območjuObčine Kanal ob Soči, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kanal ob Soči in so v seznamu upravičencev registriranega izvajalca teh storitev.
  3. Višina subvencije: do 30% vrednosti računa izvajalca.VIII. Sofinanciranje ekološkega kmetovanja1. Upravičenci do sredstev: kmetje, ki jim je kmetijska proizvodnja osnovna dejavnost ali jim ta dejavnost predstavlja pomemben vir dohodka in imajo stalno prebivališče v Občini Kanal ob Soči.
  2. Pogoji za pridobitev sredstev: na javni razpis se lahko prijavijo lastniki zemljišč na območjuObčine Kanal ob Soči, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kanal ob Soči in so v seznamu upravičencev registriranega izvajalca teh storitev.
  3. Višina subvencije: do 100% vrednosti računa izvajalca.IX. Dotacija društvom1. Upravičenci do sredstev so društva, ki spodbujajo kmetijsko dejavnost v Občini Kanal ob Soči.
  2. Pogoji za pridobitev sredstev: program dela s finančno ovrednotenimi postavkami, poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu.X. Sofinanciranje izobraževanja1. Namen ukrepa je sofinanciranje izobraževanja in s tem izboljšane znanja kmetijskih pridelovalcev in strokovnjakov s področja kmetijstva.
  2. Višina sofinanciranja: do 100% vrednosti računa.

  XI. Vsebina zahtevka
  Upravičenec mora vložiti vlogo s podatki o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo vrednosti programa oziroma projekta na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
  Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva razpisa na Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, vsak ponedeljek, sredo in petek med 8.00 in 14.00 uro.

  XII. Obravnava vloge
  Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine Kanal ob Soči. Sklep bodo prosilci prejeli najpozneje v roku 15 dni od odpiranja vlog. Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku treh dni pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je 5 dni od dneva prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavržejo. Odpiranje ponudb ni javno.

  XIII. Rok za vložitev zahtevkov
  Vloge z razpisno dokumentacijo morajo prispeti najkasneje do 20.10.2006 do 14.00 ure, na naslov Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, v zaprti kuverti z ustreznim napisom na vidnem mestu: "Ne odpiraj! Javni razpis – subvencije v kmetijstvu".

  XIV. Informacije
  Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Kanal ob Soči, pri Kristini Marinič (tel. 05/398-12-00).OBČINA KANAL OB SOČI