Javna obravnava Poročila o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih organa vrednotenja do prejetih pripomb

Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja in poskusno izračunane vrednosti ter stališča do njih (v nadaljevanju Poročilo), s katerim zaključuje postopek javne razgrnitve ter obravnave pripomb.

Ob upoštevanju prejetih pripomb in predlogov, ki so izpolnjevali merila množičnega vrednotenja, je Geodetska uprava Republike Slovenije predlog modelov vrednotenja, ki je bil javno razgrnjen dopolnila in pripravila končni predlog modelov vrednotenja nepremičnin.

Na podlagi tako dopolnjenega končnega predloga modelov vrednotenja bo Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila predlog Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin in ga posredovala v obravnavo in sprejem Vladi Republike Slovenije.
Poročilo je bilo, skupaj s stališči organa do predlogov in pripomb za območje posamezne občine, posredovano vsem občinam. Občine s stališči organa vrednotenja, do prispelih pripomb in predlogov, javnost seznanijo na krajevno običajen način.

Poročilo o izvedeni javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin in stališča do prejetih pripomb

Stališča organa vrednotenja do prejetih pripomb in predlogov na vrednostne cone in vrednostne ravni za območje posamezne občine, se nahajajo na tej povezavi.

Kanal vrednotenje nepremičnin
Poročilo javna razgrnitev