Na vsebino

Zbiranje pobud in predlogov zainteresirane javnosti za pripravo 2. sprememb in dopolnitev OPN Občine Kanal ob Soči je do vključno 31. 5. 2020

Občina Kanal ob Soči obvešča občane in vso zainteresirano javnost, da bo začela v letu 2020 s pripravo 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kanal ob Soči. Trenutno je na območju Občine Kanal ob Soči v veljavi Občinski prostorski načrt Občine Kanal ob Soči (Ur.l. RS št. 98/12, tehnični popravek - Ur.l. RS št. 37/15, spremembe in dopolnitve št.1 - Ur.l. RS št. 76/14).

Skladno s 108. členom ZUreP-2 (Ur.l.RS št61/17) je del izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta zbiranje predlogov in pripomb zainteresirane javnosti.

Vsi zainteresirani lahko zato podajo predlog(e) za spremembo statusa zemljišč glede zazidljivosti in druge pobude ali predloge vezane na prostorsko urejanje na območju Občine Kanal ob Soči. Pobude in predlogi morajo biti podani na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani Občine Kanal ob Soči in v prostorih Občine Kanal ob Soči.
Občina bo v postopek sprememb in dopolnitev OPN vključila tudi vse pobude, ki jih je prejela po začetku prejšnjega postopka sprememb in dopolnitev OPN (SDOPN Kanal – 1) in jih zato ni bilo več možno vključiti v obravnavo.

Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN bodo upoštevane le pobude, ki bodo usklajene z zakonodajo in splošnimi smernicami prostorskega načrtovanja ter razvojnimi težnjami naše občine. Pobude naj bodo konkretne, oziroma ustrezno prikazane in utemeljene.
Vsak vlagatelj naj pobudi in predlogu, ki se veže na določeno zemljišče, priloži tudi dokazilo o stvarni pravici razpolaganja z zemljišči (izpis iz zemljiške knjige) oziroma drugače utemelji upravičenost do predlagane spremembe.

Skladno z Odlokom o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Kanal ob Soči (Ur.l. RS št. 6/18) je za obravnavo pobude potrebno plačati takso in sicer:
- za spremembo osnovne namenske rabe: 80 eur
- za spremembo podrobne namenske rabe: 50 eur
- za spremembo v primarno rabo ( v gozdno, kmetijsko, vodno), za odpravo pisnih računskih in tehničnih napak tekstualnega ali grafičnega dela OPN in za odpravo pomanjkljivosti glede njegove oblike se taksa ne plača.

Ob tem posebej poudarjamo, da plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN, temveč zgolj obravnavo pobude.

Po podrobni preučitvi pobud se bo občina odločila za obseg, vsebino in časovni termin priprave sprememb in dopolnitev OPN.

Pobude za spremembe in dopolnitve št.2 OPN Kanal ob Soči bo Občina zbirala do vključno 31.05.2020.

Vse ostale informacije, v zvezi s sprejemanjem pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve OPN Občine Kanal ob Soči je možno dobiti v prostorih Občine Kanal ob Soči, vsak dan v času uradnih ur ali na e-naslovu: .

Izpolnjen obrazec s prilogami se lahko odda osebno na sedežu Občine Kanal ob Soči, po pošti na naslov Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, oziroma po elektronski pošti na naslov (zadeva: Pobuda za spremembo in dopolnitev OPN).