Na vsebino

OBVESTILO o poteku izdelave Strategije razvoja Občine Kanal ob Soči 2022-2030

Obveščamo vas, da je priprava Strategije razvoja občine Kanal ob Soči za obdobje 2022-2030 v zaključni fazi.

Po izvedenih delavnicah z občani po posameznih krajevnih skupnostih, delavnici z gospodarskimi subjekti, mladimi ter institucijami s področja družbenih dejavnosti, smo identificirali vse prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti s katerimi se soočamo v občini. Izdelana je bila analiza stanja občine Kanal ob Soči. Z namenom upoštevanja vašega mnenja pri določanju razvojnih prioritet, smo na vsako gospodinjstvo v občini poslali vprašalnik o zadovoljstvu občanov z obstoječih stanjem v občini ter prejete vprašalnike skrbno analizirali in jih v čim večji meri upoštevali pri pripravi strategije. S pripravo strategije smo sledili načelu aktivnega vključevanja občanov v proces njene priprave ter načelu učinkovite dvosmerne komunikacije oz. dialoga med različnimi deležniki in posamezniki. S strategijo so bili seznanjeni tudi vsi trije občinski odbori (Odbor za okolje, prostor in varstvo okolja, Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe).

Strategija odgovarja na razvojna vprašanja, kakšno občino si občani želijo oz. v kakšni občini želijo živeti v prihodnosti. Z zavedanjem, da strategija ne predstavlja mozaik želja temveč konkretne in uresničljive projekte z jasno zastavljenimi cilji so v strategiji vključeni samo realno izvedljivi projekti.

Z namenom seznanitve javnosti s pripravljenim osnutkom strategije, pred njeno obravnavo na občinskem svetu, prilagamo vpogled končni osnutek. Z željo, da je zastavljena strategija realna in kakovostna vas prosimo, da v kolikor imate utemeljeno pripombo oz. pobudo, katero bi želeli, da je vključena v končni osnutek strategije, prosim pišite na mail do ponedeljka, 13. 6. 2022 do 12h.

Strategija je živ dokument, ki se bo prilagajal spremembam in potrebam občanov, saj ste občani tisti, ki predstavljate občino. Zastavljene so prioritete, ki so podlaga za občinsko upravo in občinski svet, za oblikovanje razvojno usmerjenih občinskih proračunov ter načrtov razvojnih programov do leta 2030.

 

Strategijo najdete s klikom na naslednji povezavi