Na vsebino

JAVNI POZIV za sofinanciranje večjih prireditev v občini Kanal ob Soči

Občina Kanal ob Soči, v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUIJK), (Uradni list, RS, št. 77/07- uradno prečiščeno besedilo, z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), Uradni list, RS. Št. 13/18) in Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2024 (Ur. l. RS, št. 128/2023)

objavlja Javni poziv za sofinanciranje večjih prireditev v Občini Kanal ob Soči za leto 2024.

Predmet sofinanciranja so večje prireditve, dogodki, festivali, galerijska dejavnost, gledališki abonmaji, ki so v organizaciji društev s sedežem v občini Kanal ob Soči in imajo v svojem statutu opredeljene naloge na področju turizma in ljubiteljske kulture.

Javni poziv je odprt 15 dni od dneva objave na spletni strani občine; https://www.obcina-kanal.si/sl/objave-in-razpisi/.

Rok in način oddaje prijav: vloge morajo biti predložene na predpisanih obrazcih najkasneje do vključno 16. 4. 2024 do 12. ure v zaprti kuverti na naslov naročnika Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo občine. Če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila oddana priporočeno na zgoraj naveden datum. Na ovojnici mora biti napisan polni naslov pošiljatelja ter naslov prejemnika (Občina Kanal ob Soči) ter pripis »Ne odpiraj – JAVNI POZIV VEČJE PRIREDITVE 2024«. 

 

Končno Poročilo Večje prireditve 2023 

Delno poročilo 2024

Sklep o imenovanju komisije

Sklep o začetku postopka
Javni poziv

Obrazci
Vzorec pogodbe
Ovojnica
Zaključno poročilo