Na vsebino

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Občina Kanal ob Soči obvešča vse zainteresirane, da je objavljen
JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kanal ob Soči v letu 2010 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 in po shemi »de minimis« pomoči, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje namene (vrste pomoči in ukrepov):

Pomoči na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, dodeljene po Uredbi za skupinske izjeme:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo:
- posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo,
- urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč.

2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju:
- sofinanciranje programov izobraževanja za potrebe primarnega kmetijstva in sofinanciranjem programov in aktivnosti društev in združenj, ki so registrirana in delujejo na področju kmetijstva

Pomoči »de minimis« na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov:

3. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Razpis je odprt od dneva objave na spletni strani Občine Kanal ob Soči do vključno petka, 14.05.2009 do 10.00 ure.

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kanal ob Soči (www.obcina-kanal.si) in na sedežu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal. Zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom na številki 05/3981208, vsak delovni dan med 8.00 in 14.00 uro.
Javni razpis
PRIJAVNI OBRAZEC -dopolnilna dejavnost
PRIJAVNI OBRAZEC -naložbe v kmetijska gospodarstva
PRIJAVNI OBRAZEC -tehnična podpora
Priloga 2