Na vsebino

Javni razpis za delovno mesto DIREKTORJA m/ž Javnega zavoda za turizem Dolina Soče

Na podlagi 32. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91 s spremembami) in 24. člena Statuta Zavoda za turizem Dolina Soče

Svet zavoda objavlja javni razpis za delovno mesto DIREKTORJA m/ž Javnega zavoda za turizem Dolina Soče

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjuje še naslednje:

• najmanj univerzitetna izobrazba oziroma visoka strokovna izobrazba z magisterijem stroke;
• najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih in najmanj 4 leta delovnih izkušenj na delovnih mestih v turističnih dejavnostih;
• ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, niti ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
• zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
• imeti mora slovensko državljanstvo;
• obvladati mora slovenski jezik;
• aktivno mora obvladati najmanj en svetovni jezik.

Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednja dokazila:

• fotokopijo univerzitetne diplome, magisterija stroke ali ustreznega potrdila o morebitni višji izobrazbi od zahtevane;
• življenjepis z navedbo predhodnih zaposlitev, ki izkazujejo najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih, pri čemer se kot vodilno ali vodstveno delovno mesto šteje tisto, ki je bilo kot tako opredeljeno v aktu o sistemizaciji delovnih mest, oziroma tisto, na katerem so se po naravi stvari pridobivale vodstvene ali vodilne delovne izkušnje tako, da je imel kandidat vsaj 3 podrejene osebe;
• izjavo o izpolnjevanju pogojev o nekaznovanosti in odsotnosti vložitve pravnomočne obtožnice zoper kandidata, kot ju opredeljuje ustanovitveni akt, ter privolitev za pridobitev osebnih podatkov iz kazenske evidence in od pristojnega državnega tožilstva oziroma sodišča;
• fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma potrdilo o državljanstvu;
• lastno izjavo kandidata o obvladanju slovenskega jezika (obvladovanje jezika se lahko preveri na razgovoru);
• potrdilo, spričevalo ali certifikat, ki izkazuje aktivno obvladanje vsaj enega svetovnega jezika.

Kandidati morajo k prijavi priložiti tudi vizijo in razvojne usmeritve na največ treh A4-straneh.
Direktor je imenovan, ko ga v soglasju z ustanoviteljicami imenuje Svet zavoda, in sicer s sklepom o imenovanju.
Direktor je imenovan za mandatno dobo štirih let in svojo funkcijo opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo v imenu zavoda z njim sklene predsednik Sveta zavoda.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevanimi prilogami pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Turizem Dolina Soče, Rupa 17, 5230 Bovec.

Ovojnica mora biti označena z napisom Ne odpiraj – razpis za direktorja Javnega zavoda za turizem Dolina Soče.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele na navedeni naslov do vključno 30. 10. 2020 do 12. ure. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje 30 dni po izteku roka za prijavo na razpis.