Na vsebino

Razpis za občinska priznanja za leto 2024

Objavljamo Razpis za občinska priznanja za leto 2024.

Občina Kanal ob Soči RAZPISUJE za leto 2024 podelitev naslednjih priznanj: 

1. Naziv častni občan
Naziv častni občan se podeli posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno in trajno prispevali k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti oziroma ugledu in razvoju občine doma in v tujini. Naziv se lahko podeli tudi osebi, ki ni občan občine Kanal ob Soči.

Podeli se en naziv.


2. Nagrada Občine Kanal ob Soči
Nagrada Občine Kanal ob Soči je najvišje priznanje v občini in se podeljuje:- občanom za njihove izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerimi so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine,- podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate zaradi znanstvenega odkritja, inovacij, racionalizatorstva ter oblikovanja novih organizacijskih oblik, pomembnih in koristnih za ožjo in širšo skupnost.

Podeli se največ DVE nagradi, od tega eno posamezniku in eno kolektivu.


3. Priznanje Občine Kanal ob Soči
Priznanje Občine Kanal ob Soči se podeli posameznikom, društvom, zavodom, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih priložnostih in s svojo požrtvovalnostjo in delom povečujejo ugled občine.

Podeli se največ DVE priznanji, od tega eno posamezniku in eno kolektivu.

 

- Anonimnih predlogov komisija ne bo obravnavala.

- Utemeljitev predloga naj bo kratka in jedrnata.

 

Komisija bo upoštevala predloge, ki bodo prispeli v tajništvo občine do vključno ponedeljka, 22. 4. 2024, do 12. ure. 

Šteje se, da je kuverta prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v tajništvu občine zadnji dan roka do 12. ure.

 

Razpis za občinska priznanja za leto 2024

Prejemniki priznanj po letih (1998 - 2023)

 

Odlok o priznanjih in Popravek odloka

Datum objave: 21. 3. 2024