Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

NAMAKALNI SISTEM GORENJE POLJE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Naziv projekta:

NAMAKALNI SISTEM GORENJE POLJE

Začetek projekta:

02. 06. 2016

Zaključek projekta:

13. 03. 2019

Vodilni partner:

Občina Kanal ob Soči

Projektno območje:

Občina Kanal ob Soči

Skupna vrednost:

99.041,00 €

Upravičeni stroški:

51.327,00 €

Zaprošena vrednost:

51.327,00 €

Zaprošen % sofinanciranja:

100%

Predvidena lastna in nacionalna udeležba:

47.714,00 €

Odobrena vrednost:

51.327,60 €


Vsebina

Občina Kanal ob Soči je projekt Namakalni sistem Gorenje Polje prijavila na 1. javnem razpisu za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je Občini Kanal ob Soči odobrila nepovratna sredstva.

Ravnina pod naseljem Gorenje Polje spada v območje najboljših kmetijskih zemljišč. Že v  preteklosti je bila namenjena pridelavi sadja, zelenjave in poljščin. Več kot polovica kmetijskih zemljišč, ki so bile nekdaj njive, so sedaj travniki. Obdelovalne površine so omejene na pridelavo za lastne potrebe. Pridelava je omejena zgolj na padavinske vode. Zaradi vse pogostejših sušnih obdobij se predelava opušča.


Aktivnosti

Izgradnja namakalnega sistema obsega gradnjo črpališča ter vodovodnega sistema do posameznih odjemalcev. 


Cilji

Ureditev namakalnega sistema na ravnini pod naseljem Gorenje Polje. Namakalni sistem bo zgrajen za oskrbo cca 7,2 ha, predviden odvzem vode 60 m3/h.  Uporabna neto površina kmetijskih zemljišč, na katerih bo urejeno namakanje, je 6,396 ha. 


Rezultati

Zgrajen namakalni sistem bo omogočil namakanje s kapljičnim sistemom, mikrorazpršilci ali kombinacija obeh. Pridelovalcem bo omogočena pridelava zelenjave in sadja za lastne potrebe kot tudi za lokalni trg.  

Pridelovalni načrt za Gorenje Polje v  priponki.


Koristi

Z izgradnjo namakalnega sistema bomo zagotovili enakomeren dostop do vode na kmetijskih zemljiščih neodvisno od vremenskih pogojev in s tem spodbudili pridelavo. Z namakanjem bo možno uvajanje novih in donosnejših kultur,  pridelava večjih količin pridelkov in zagotovljena boljša kvaliteta le teh. 


Povezave

Več informacij o ukrepih Programa razvoja podeželja: tukaj

Več informacij o EKSRP:  tukaj