Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Preplet kulturne dediščine doline Soče

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Naziv projekta:

Preplet kulturne dediščine doline Soče

Koda projekta:

PREPLET KULTURNE DEDIŠČINE

Začetek projekta:

18. 04. 2023

Zaključek projekta:

31. 10. 2024

Vodilni partner:

LAS Dolina Soče

Projektni partnerji:

Občina Kobarid, Občina Kanal ob Soči, Občina Bovec, Mlekarna Planika d.o.o. in Občina Tolmin

Projektno območje:

Območje doline Soče

Skupna vrednost:

81.382,70 €

Upravičeni stroški:

66.360,60 €

Zaprošen % sofinanciranja:

85%

Odobrena vrednost:

56.406,50 €


Vsebina

V Dolini Soče v sklopu razvoja podeželja razvijamo aktivnosti, povezane z razvojem kmetijstva, dediščine in turizma. Osnovni namen tega skupnega projekta temelji na razvoju doline in dobrobiti njenih prebivalcev. Gre za skupek razvojnih, pilotnih in turističnih dejavnosti. Aktivnosti partnerjev zasledujejo cilje zastavljene v strategiji, projekt zasleduje upravljanje, ohranjanje in promocijo kulturne in naravne dediščine.

Aktivnosti, ki jih projekt povezuje so zastavljene na dolgi rok in trajnostno.


Aktivnosti

·         Zamenjava stavbnega pohištva na rojstni hiši Simona Gregorčiča Vrsno

·         Priprava učnih gradiv za osnovno šolo in izvedba kulturnega dogodka pri rojstni hiši Simona Gregorčiča na Vrsnem

·         Ureditev razsvetljave prostorov z vidika energetske varčnosti v muzeju Breginj

·         Izdelava in tisk zgibanke o muzejskih zbirkah v občini Kanal ob Soči

·         Izdelava kataloga stalne zbirke Rika Debeljaka v Kanalu

·         Zaključna dela na objektu nekdanje mlekarne v Ravnem lazu z ureditvijo muzejskega dela

·         Priprava digitalne predstavitve ekološkega posestva Bogata v Bovcu

·         Vzpostavitev poti z namenom ohranjanja naravne in kulturne dediščine Po poteh baške dediščine (nadgradnja dela turistične infrastrukture na obstoječih poteh) – Zgodba omenjenega projekta sicer sega v leto 2010, z novim projektom pa nadaljujemo z nadgradnjo označitve vzpostavitve poti na drugih odsekih. Poti se prepletajo s pohodniško potjo Julijana Trail in predstavljajo izhodišče planinske poti na Črno prst ter del Geološke poti (Stržišče–Rut). Označitev že obstoječih poti na območju Krajevne skupnosti Stržišče daje možnost nadgradnje poti za dodajanje vsebine pri označevanju naravne in kulturne dediščine.

Odseki poti za označitev:

I.   Stržišče–Rut,

II.  Stržišče–Kal (pot nad vasjo)

III. Stržišče–Lonik (domačija Stržišče 6)–Rut–Stržišče


Cilji

·         Zamenjati stavbno pohištvo na rojstni hiši Simona Gregorčiča ter zagotoviti energetsko varčnost razstavnega prostora v muzeju Breginj.

·         Pripraviti promocijsko-turistični material in digitalizacijo prestavitve posestva Bogata (razvoj trajnostnega turizma)

·         Dokončati obnovo in urediti muzejski del vaške mlekarnice za turistične namene

·         Nadgraditi že predhodno vzpostavljene poti, z namenom ohranjanja naravne in kulturne dediščine Po poteh baške dediščine

 


Rezultati

·         Ohranjen potencial dediščine na območju doline Soče

·         Ohranjena in izboljšana kulturna dediščina območja:

-          zamenjano stavbno pohištvo na rojstni hiši Simona Gregorčiča Vrsno,

-          pripravljena učna gradiva za osnovno šolo in izveden kulturni dogodek na Vrsnem (hiša Simona Gregorčiča),

-          pripravljena zgibanka o muzejskih zbirkah v občini Kanal ob Soči,

-          pripravljen katalog stalne zbirke Rika Debeljaka v Kanalu,

-          urejen muzejski del v mlekarni Ravni laz.

·         Nadgrajena turistična infrastruktura oziroma pot »Po poteh baške dediščine« (kulturne in naravne dediščine) v Krajevni skupnosti Stržišče.

·         Ohranjena in s promocijo podprta lokalna tradicija:

-          urejen muzejski del mlekarne Ravni laz, ki predstavlja pomemben pomnik s tradicionalnimi elementi povezave pašništva z mlekarstvom in predelavo bovškega ovčjega sira;

-          digitalizirana predstavitev ekološkega posestva Bogata v Bovcu.


Koristi

Aktivnosti, ki jih bomo izvedli v projektu, bodo doprinesle k izboljšanju stanja na področju osnovne kulturne dediščine in razvoju trajnostno usmerjenega turizma.


Povezave

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

·         Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP |tukaj|

·         Spletna stran Programa razvoja podeželja (PRP) |tukaj|