Občina Kanal ob Soči

Podeželje in dediščina v dolini soče

1: Ime operacije: PODEŽELJE IN DEDIŠČINA V DOLINI SOČE

Kratica: Podeželje in dediščina

Vodilni partner: LAS Dolina Soče

Projektni partnerji:   Planinsko društvo Kobarid, Tolminski muzej, Kobariški muzej d.o.o., Občina Kanal ob Soči, Društvo rejcev drobnice Bovške, Občina Tolmin, Kulturno tehnično turistično društvo Baška dediščina, Posoški razvojni center, Mlekarna Planika predelava mleka d.o.o. Kobarid,

Trajanje projekta: julij 2020 – oktober 2021

Projektno območje: Območje LAS Dolina Soče (občine Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid, Tolmin)

Skupna vrednost: 171.540,13

Upravičeni stroški: 146.220,66

Zaprošena vrednost: 124.287,57

Zaprošen % sofinanciranja: 85 %

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-62/2020/7 dne 26. 11. 2020.

 

 

V sklopu razvoja podeželja v dolini Soče razvijamo dejavnosti, povezane z razvojem kmetijstva, dediščine in turizma – vse z enim osnovnim namenom, ki vedno pritiče k nadaljnjemu razvoju doline in seveda posledično za dobrobit njenih prebivalcev. Za ta projekt lahko rečemo, da je skupek razvojnih, pilotnih in turističnih dejavnosti, s katerimi projektni partnerji zasledujemo cilje, ki smo si jih zastavili v lokalni strategiji. Projekt zasleduje trajnostno upravljanje, ohranjanje in promocijo kulturne ter naravne dediščine.

Povezovanje partnerjev omogoča lažje izvajanje razvojnih projektov, ustvarja nova poznanstva in širi poslovne možnosti ter izvajalce povezuje k enotnemu in inovativnemu pristopu oblikovanja turističnih in drugih produktov. Z namenom ustvarjanja dodane vrednosti se na tak način povezujejo različne interesne skupine. Na primer: z ureditvijo kuhinje v koči na planini Kuhinja in z ureditvijo tržnice ustvarjamo nova poznanstva in gradimo možnosti sodelovanja pri dobavi lokalnih sestavin za kočo. Povezujemo kmetijstvo, turizem in dediščino. Z nadgradnjo tematske poti Na svoji zemlji (slovenska filmska dediščina) bomo trajnostno umestili kulturno in tehniško dediščino v okolje ter jo povezali s tamkajšnjim turističnim ponudnikom itd.

Ciljne skupine so: • pohodniki (koča na planini Kuhinja, tematska pot), • otroci, mladi (mladinski tabor v koči na planini Kuhinja), • turisti in obiskovalci (obiskovalci doline Soče, muzejev), • lokalno prebivalstvo, • pridelovalci lokalne hrane, kmetje (urejena tržnica, uporaba travniške sejalnice).

CILJI

Glavni cilj projekta je mreženje partnerjev različnih branž, in sicer z namenom ustvarjanja dodane vrednosti za območje:

 • urejena kuhinja koče na planini Kuhinja,
 • nov predstavitveni film Tolminskega muzeja,
 • dva 3D modela in dva holograma muzejskih predmetov,
 • avdio-vizualne predstavitve dediščine Soške fronte (trije sklopi),
 • video produkcija na temo pašništva,
 • predstavitveni film občine Kanal ob Soči,
 • zemljevid kolesarskih in pohodniških poti na Kanalskem,
 • nabavljena travniška sejalnica za direktno setev travinja,
 • nadgrajena tematska pot Na svoji zemlji,
 • pridobljena projektna dokumentacija za ureditev tržnice v Tolminu.

AKTIVNOSTI

1) Koordinacija in vodenje operacije (LAS Dolina Soče)

 • Koordinacija in vodenje operacije

2) Ureditev okolice in nakup kuhinje ter opreme v koči na Planini Kuhinja Krn (Planinsko društvo Kobarid)

 • Izdelava, dobava in montaža kuhinjske opreme
 • Nabava opreme: parno konvekcijski aparat, pomivalni stroj, ventilator, lovilec maščob, točilni pult, žetoni tuš, kamin, globinski sesalec
 • Nabava gospodinjskih aparatov: pralni stroj, sušilni stroj, mikrovalovna, rezalnik, aparat za kavo
 • Ureditev kolesarnice
 • Izvedba mladinskih taborov

3) Izdelava filma, 3D modelov in hologramov (Tolminski muzej)

 • 3D modela muzejskih predmetov
 • Holograma muzejskih predmetov
 • Filmi

4) Izdelava avdio vizualne predstavitve dediščine Soške fronte (Kobariški muzej d.o.o.)

 • Sklop vizualnih predstavitev (filmov)

5) Izdelava filma in zemljevida v občini Kanal ob Soči (Občina Kanal ob Soči)

 • Izdelava zemljevida kolesarskih in pohodniških poti
 • Film

6) Travniške sejalnice (Društvo rejcev drobnice Bovške in Posoški razvojni center)

7)  Nadgradnja Tematske poti Na svoji zemlji (Občina Tolmin)

 • Izdelava novih smerokazov in informacijskih tabel
 • Izdelava promocijskih materialov (zgibanka, letak, magnet, roll up, pohodna knjižica za žige, žigi)
 • Nabava tehnične podpore za interpretacijo in promocijo tematske poti (predvajalnik »blue ray«, zvočnik z mikroni in stojalom, projekcijsko platno, stojalo za TV, televizija TV LED)
 • Izdelava DIIP
 • Izvajane aktivnosti nadgradnje tematske poti

8) Tržnica Tolmin (Občina Tolmin)

 • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, DGD in PZI za ureditev tržnice v Tolminu

9) Izdelava video predstavitve kulturne dediščine – pašništva v Posočju (Mlekarna Planika d.o.o.)

 • Video produkcija »Kulturna dediščina-pašništvo v Posočju«

REZULTATI

 • Vzpostavljeno partnerstvo med partnerji – sodelovanje gospodarskega, javnega in zasebnega sektorja s ciljem izboljšanja okolja in dediščine ter posredno iskanje sinergij z namenom ustvarjanja novih delovnih mest.
 • Izdelan film Tolminskega muzeja s prikazom dela Tolminskega muzeja in predstavitvijo najpomembnejših predmetov iz njegovih zbirk,
 • Dva 3D modela in dva holograma dveh muzejskih predmetov,
 • Dokumentarni film in sklopi avdio vizualnih predstavitev Soške fronte,
 • Video produkcijo kulturne dediščine pašništva v Posočju,
 • Predstavitveni film občine Kanal ob Soči, ki se bo uporabljal za predstavitev občine.
 • Nadgrajeno tematsko pot Na svoji zemlji
 • Opremljeno kočo na planini Kuhinja z novo kuhinjsko opremo
 • Prikaz odgovorne rabe travniških in pašniških površin (nabavljena travniška sejalnica, monitoring s poskusi zasaditve)
 • Vključevanje ranljivih skupin: otrok in mladostnikov (izobraževalni oziroma mladinski tabori)
 • Ohranjanje starih predmetov in promocija lokalne tradicije (posnet film na temo snovne dediščine)

KORISTI ZA OBMOČJE

Rezultati projekta imajo velik doprinos k razvoju trajnostnega turizma, pospeševanja trženja, dviga prepoznavnosti lokalnih pridelkov in izdelkov itd. Projektne dejavnosti so naravne tako, da vzpostavljajo partnerstva iz različnih branž, in sicer z namenom učinka na razvoj aktivnosti podeželja. Z izobraževanji pa se znanje prenaša na nove generacije, ob tem pa se povečuje tudi medgeneracijsko druženje in ozaveščanje o trajnostnem razvoju.

 

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj
 • Spletna stran Programa razvoja podeželja (PRP) tukaj

 

 

 

 

 

 

 

2: Ime operacije: TEMATSKE POTI NA OBMOČJU LAS DOLINA SOČE

 

Akronim: TEMATSKE POTI

Prijavitelj: Javni zavod za turizem Dolina Soče

Partnerji projekta: Občina Kobarid, Krajevna skupnost Livek, Občina Tolmin, Športno kulturno turistično društvo Lom, Občina Kanal ob Soči, Planinsko društvo »Valentin Stanič« Kanal

Začetek in zaključek operacije: 1. 2. 2019 – 31. 8. 2020

Vrednost operacije: 130.335,03 

Upravičeni stroški operacije: 109.173,82

Zaprošen % sofinanciranja: 85 %

Odobrena vrednost sredstev: 92.797,75

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-15/2018/5 dne 31. 1. 2019.

 

Vsebina operacije:

Občine Bovec, Kobarid in Tolmin so delno ali v celoti vključene v naslednja zavarovana območja: Triglavski narodni park, UNESCO biosferno območje – program Človek in biosfera ter z občino Kanal ob Soči tudi v Naturo 2000. Zavarovana območja predstavljajo podlage in priložnosti za »zeleni« oziroma sonaravni turizem saj s svojimi omejitvami ščitijo in ohranjajo naravo ter preprečujejo nezaželene posege.

 

Sonaravni turizem temelji prav na ohranjenem naravnem in družbenem okolju. Odkrivanje naravne in kulturne dediščine ter sprostitev v neokrnjeni naravi je še vedno eden izmed glavnih motivov za obisk. Okolje je torej ključni kapital za turizem v dolini Soče, ki ga je treba trajnostno upravljati in hkrati razvijati turistično ponudbo, ki bo imela čim manjši vpliv na okolje.

V občinah na območju LAS Dolina Soče je pohodništvo eden izmed najpomembnejših turističnih produktov. Poleg aktivnega preživljanja prostega časa je pohodništvo neposredno povezano s spoznavanjem narave in z urejanjem tematskih poti tudi s kulturno dediščino. Prednosti doline Soče so vsekakor v izjemni naravni danosti (Soča, TNP) kot tudi v bogati zgodovinski ter kulturni dediščini (prva svetovna vojna, sirarstvo, planine …), kar je lahko z urejenimi tematskimi potmi idealen zelen turistični produkt z dodano vrednostjo.

 

Vizija destinacije dolina Soče je postati vodilna »outdoor« destinacija v Alpah in skupaj s Kanalom ob Soči (p)ostati privlačna za aktivne obiskovalce. Poleg tega se vizija nanaša tudi na razvoj inovativne ponudbe na področju interpretacije zgodovinske in kulturne dediščine v muzejih in na terenu v povezavi s pohodništvom ter spoštljivo in odgovorno upravljanje naravne, kulturne in zgodovinske dediščine. Trenutno že vzpostavljene tematske poti so nastale v izvedbi posameznih deležnikov na podlagi naravnih in kulturnih posebnosti, ki jih je treba povezati v skupno mrežo in zastaviti skupne podlage za urejanje ter promocijo. Z operacijo želimo enotno nadgraditi po eno pot v vsaki občini ter vstopno točko tematske poti v občini Kobarid in pripraviti podlage za skupen dokument, ki bo urejal vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje tematskih poti na območju LAS Doline Soče ter tako zagotoviti skupen pristop k mreženju in promociji.

 

Območje ima vse razvojne možnosti, da izkoristi aktualen in dolgoročno vzdržen trend »zelenega« povpraševanja. Tako z vidika odgovornosti do prostora, v katerem živimo, kot tudi v kontekstu realnega tržnega gibanja je priložnost destinacije v takšnem turizmu, ki bo valoriziral lokalno dediščino in naravne danosti na trajnosten način in s tem ustvarjal dodano vrednost. Ta bo poleg razvoja turizma pomembno vplivala tudi k ustvarjanju boljših možnosti za poslovno okolje v panogi in posledično posredno vplivala na ohranjanje in nastajanje novih delovnih mest. Ključna aktivnost za razvoj »zelene« destinacije in »zelene« turistične ponudbe je med drugim tudi oblikovanje turističnih produktov, ki ne zahtevajo uporabo osebnega avtomobila – kolesarstvo in pohodništvo. S tem se bo na območje doline Soče privabilo okolijsko ozaveščene obiskovalce. Prav ti tudi največ uporabljajo javni promet za vstop v dolino in izstop iz nje. S povečanjem števila okolijsko ozaveščenih obiskovalcev bi se tudi javni promet po dolini Soče okrepil, kar trenutno predstavlja pomanjkljivost v ponudbi.

 

Aktivnosti operacije:

1.Vodenje in koordinacija operacije

 

2. Priprava priročnika o označevanja tematskih poti na območju LAS Dolina Soče

 • Priprava priročnika za vzpostavitev urejanje in vzdrževanje tematskih in pohodniških poti.
 • Priprava smernic za urejanje in vzdrževanje poti.
 • Izvedba delavnice.

3. Tematske poti Livek

 • Zgibanka Tematska pot Livek – Na oblah livškega jezera (izdelava zemljevida, oblikovanje zgibanke, lektura in prevod zgibanke, tisk zgibanke)
 • Izvedba vzdrževalnih del na tematski poti obsegajo še postavitev informacijskih tabel in usmerjevalne table ter klop.
 • Prispevek v naravi: Ogled točk/poti, Zbiranje gradiva in priprava tekstov za zgibanko in table; organizacija pri otvoritvi poti.

4. Vstopna točka za tematsko pot Kobariška zgodovinska pot

 • Izdelava površine za postavitev dehidracijske WC enote.
 • Nakup in dobava dehidracijske WC enote ter montaža dehidracijske WC enote.
 • Izdelava kompleta urbane opreme.

5. Tematska pot Lom je moj dom

 • Nadgradnja Tematske poti Lom je moj dom z informacijskimi tablami (lektoriranje in prevod, oblikovanje in tisk tabel, izdelava zemljevida, nakup količkov ter nosilcev za postavitev tabel)
 • Nakup turističnega daljnogleda
 • Zgibanka Tematska pot Lom je moj dom (lektoriranje in prevod, oblikovanje in tisk zgibanke ter izdelava zemljevida; 20.000 kos)
 • Prispevek v naravi (ogled točk, načrt izvedbe ureditve točk in postavitve tabel, zbiranje gradiva, priprava besedil, urejanje dostopov do tabel, urejanje lokacij tabel in okolice, postavitev tabel)

6. Pot treh svetišč

 • Pot treh svetišč (izdelava in postavitev usmerjevalnih tabel ter nakup količkov)
 • Prispevek v naravi (čiščenje poti)

7. Pot do slapa Virje

 • Pot do slapa Virje (zunanja ureditev pohodniške poti do območja slapa Virje)
 • Zgibanka Virje (lektoriranje in prevod, oblikovanje in tisk zgibanke ter izdelava zemljevida; 20.000 kos)

Cilji operacije so:

 • S skupnim pristopom urediti in nadgraditi turistično infrastrukturo štirih obstoječih tematskih poti: pot do slapa Virje, tematska pot Livek, tematska pot Lom je moj dom in Pot treh svetišč ter tako obogatiti turistično ponudbo in ohraniti naravno in kulturno dediščino (skupen strateški pristop in razvijati potencial naravne in snovne kulturne dediščine) in urediti vstopno točko tematske poti Kobariška zgodovinska pot.
 • Pripraviti priročnik za vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje tematskih in pohodniških poti na območju LAS Dolina Soče (aktivno sodelovanje z deležniki, izboljšati pogoje za ranljive skupine).
 • Pripraviti zloženke za posamezno pot in vsebine za skupno promocijo na trgu ter tako graditi na prepoznavnosti znamke Dolina Soče (spodbujati zdrav in aktiven življenjski slog v neokrnjeni naravi).
 • Povečati obisk gostov na območju izven visoke sezone.

 

Pričakovani rezultati

 • Vzpostavljena bo enotna mreža in način označevanja pohodniških (in tematskih poti) na območju LAS Dolina Soče, nov inovativen turistični produkt. V mrežo bodo vključene že s turistično infrastrukturo opremljene poti kot tudi poti, ki jih z operacijo urejamo in s tem bo obogatena turistična ponudba.
 • Nadgradnja turistične infrastrukture štirih tematskih poti na območju LAS Dolina Soče: • pot do slapa Virje, • tematska pot Livek, • tematska pot Lom je moj dom in • Pot treh svetišč ter • vstopne točke tematske poti Kobariška zgodovinska pot.
 • Priročnik za vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje tematskih ter pohodniških poti na območju LAS Dolina Soče, ki bo inovativno in sistemsko urejal ravnanje s potmi ter s tem prispeval k ohranjanju in izboljšanju naravne ter kulturne dediščine na območju.
 • Skupna promocija vseh poti v mreži bo vplivala na povečan obisk pohodnikov na območju LAS Dolina Soče in na prepoznavnost destinacije – število registriranih poizvedovanj v TIC-ih na območju. Povečan obisk posameznikov in družin, ki iščejo aktiven oddih.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj

spletna stran PRP: tukaj

 

 

3: Ime operacije: REVITALIZACIJA PROSTORA IN UMA

 

Akronim: REVITUM

Prijavitelj: LAS Dolina Soče

Projektni partnerji: Občina Kobarid, Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Občina Tolmin, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske, Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja, Mirko Verter, Franc Ličer, Posoški razvojni center

Začetek in zaključek operacije: 3. 4. 2018 – 31. 12. 2019

Vrednost operacije: 190.027,27

Upravičeni stroški operacije: 223.561,48

Zaprošen % sofinanciranja: 85 %

Odobrena vrednost sredstev: 190.027,27

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-121/2017/4 z dne 29. 3. 2018.

 

Vsebina operacije:

Gre za pripravo učinkovitega sistema za revitalizacijo kmetijskih površin, odstranjevanje tujerodnih vrst in spodbujanje naseljevanja ljudi v odročne vasi. Izdelana bo karta območja z vrisanimi površinami, ki so z vidika ohranjanja kulturne krajine ključnega pomena in bo osnova za sistematično revitalizacijo. Vsebovala bo tudi popise kmetij iz demografsko ogroženih vasi, kjer ni naslednikov. Pri izdelavi bodo sodelovali predstavniki krajevnih skupnosti (KS) in javnih strokovnih služb. Izvedene bodo pilotne revitalizacije, študija izvedljivosti nasada oljk, strokovna izobraževanja za širšo javnost in kmetovalce. Namen projekta je, naučiti se obvladovanja okolja na gospodaren način in pri tem upoštevati trajnostna, ekološka načela in zgodovino območja.

 

Aktivnosti operacije:

 • Izdelava katastra kmetijskih površin po občina
  • Določitev površin, ki jih je potrebno zavarovati pred procesom zaraščanja, po KS območja LAS
  • Popis območji invazivnih rastlin in opuščenih kmetij po KS
  • Določanje kriterijev za najeme kmetijskih površin
  • izdelava brošure s predstavitvijo podatkov o revitalizaciji območja
 • Pilotni del – revitalizacija
  • Raziskava za gojitve na mikro lokaciji na območju Nadiže
  • Na območju občine Bovec: ureditev in ograditev pašnika na območju vasi Soča
  • Na območju občine Kanal ob Soči: ureditev občinskih parcel na območju Kal nad Kanalom in Deskel
  • Na območju občine Kobarid: ureditev in ograditev pašnika na območju Kuka
  • Na območju občine Tolmin: ureditev in ograditev pašnika na območju Gorenje Trebuše
  • Preureditev objekta Drežnica v prostor za predelavo in prodajo mesa
  • Ureditev Večnamenske poti Žaga
  • Konservatorska-restavratorska dela mlekarnice Ravni laz
  • Nakup mini kombajna in pihalnik za žita ter prikolice za prevoz
 • Organizacija in izvedba izobraževanj na območju LAS
 • Oblikovanje in tisk publikacij
  • Katalog izobraževanja
  • E-knjige Tolminsko sirarstvo tisočletna kultura
  • Sournki (brošura in pravljica)

Cilji in rezultati operacije so:

 • pilotno revitaliziranje vsaj 5 ha kmetijskih površin,
 • ustvarjanje pogojev za uvajanje poljščin v kolobar,
 • ustvarjanje pogojev za predelavo živil živalskega izvora za dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • izobraževanje s področja kmetijskih tehnologij in živilstva,
 • izobraževanja s področja trajnostne rabe kmetijskih zemljišč,
 • ozaveščanje lastnikov zemljišč o pomenu preprečevanja zaraščanja.
 • ohranjanje kmetijskih površin, ki so jih naši predniki obdelovali,
 • ustvarjeni pogoji za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji predelava mesa,
 • ustvarjeni pogoji za razvoj športno – turističnega razvoja konjeništva na Bovškem,
 • povezovanje kmetijstva, turizma z pripravo dokumentacije za obnovo vaške mlekarnice za turistične namene,
 • uvedba nove dobavne verige (Suhomesni izdelki iz mesa drobnice),
 • trajnostni razvoj območja z urejeno krajino, ekološko usmerjenim in turizmu prijaznim kmetijstvom.

 

Koristi za območje

Z opisom stanja kmetijskih površin na območju Doline Soče bomo spodbudili kmete k revitalizaciji in lastnike zemljišč, da se bodo lažje odločili za oddajo zemljišč v najem. Povezali bomo kmete v verigo predelovalcev mesa, kar je ključnega pomena ko govorimo o pridobivanju količin lokalno pridelane in predelane hrane. Revitalizirana območja bodo služila kot primeri dobre prakse (tako pašniki kot žita na njivah).

 

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj

spletna stran PRP: tukaj

 

 

4: Ime operacije: UMEŠČANJE KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE DOLINA SOČE V KMETIJSKE IN ROKODELSKE IZDELKE NA OBMOČJU LAS DOLINA SOČE

Akronim: BZ Dolina Soče

Prijavitelj: Občina Kobarid

Projektni partnerji: Javni zavod za turizem Dolina Soče, Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Občina Tolmin, Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske

Začetek in zaključek operacije: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Vrednost operacije: 60.364,71

Upravičeni stroški operacije: 50.393,81

Zaprošen % sofinanciranja: 85 %

Odobrena vrednost sredstev: 42.834,73

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-52/2017/7 dne 22. 12. 2017.

 

Vsebina operacije:

Projekt BZ Dolina Soče je namenjen povezovanju ponudnikov podeželja v Dolini Soče ter dvigu prepoznavnosti območja z vidika ponudbe, ki je plod uporabe lokalnih virov.

V zadnjih letih se je na območju LAS Dolina Soče izoblikovala kolektivna blagovna znamka Dolina Soče, ki se uporablja v turistične namene. Namen projekta je uvajanje krovne blagovne znamke Dolina Soče tudi v produkte podeželja: v kmetijstvo, gozdarstvo, rokodelstvo ipd. Sistematsko delo na razvoju in trženju produktov podeželja je prednostna naloga tega projekta. Ponudniki podeželja (kmetje, rokodelci, živilci in drugi ponudniki) se bodo povezali in združili pod imenom Dolina Soče.

Izdelal se bo pravilnik za uporabo blagovne znamke Dolina Soče. Ponudniki bodo lahko znamko uporabljali za pridelke in izdelke, ki so pretežno iz lokalnih surovin. Spodbujali bomo tudi proizvodnjo lokalnih virov po smernicah trajnostnega razvoja. V projekt bomo aktivno vključili vse pridelovalce in proizvajalce ter skupaj pripravili katalog ponudnikov, kjer bomo predstavili pridelke izdelke in ponudbo podeželja Doline Soče. Skupna celostna podoba in informacije o produktih združenih na enem mestu bodo dodana vrednost tega projekta. S tem bomo uvedi novo proizvodno verigo »veriga produktov podeželja v Dolini Soče«.

Oblikovali bomo celostno podobo, ki bo predstavljala ponudbo podeželja Doline Soče. Nabavili začetne zaloge skupne embalaže, ki jo bodo kasneje lahko uporabniki nabavljali. Za namen dviga prepoznavnosti se bo uredila tudi premična tržnica za lokalne ponudnike na turistično pomembni točki – na parkirišču v Zaročišču.

Aktivnosti operacije:

 • Delo na projektnih aktivnostih operacije
  • koordinacija projekta, usklajevanje vsebin, priprava pravilnika BZ, priprava tekstov, animacije za vključevanje ponudnikov v BZ in druge aktivnosti za izvedbo projekta,
  • vključitev ekoloških kmetov v sistem krovne BZ Dolina Soče.
 • Oblikovanje promocijskega materiala BZ Dolina Soče
  • izdelava celostne grafične podobe BZ Dolina Soče,
  • fotografiranje, obdelava in priprava promocijskega gradiva.
 • Izdelava promocijskega materiala BZ Dolina Soče (nabava embalaže, ki bo vsebovala logotip BZ Dolina Soče)
  • razstavni panoji,
  • knjižica Ponudnikov in vizitk,
  • kartonaste gajbice za sadje,
  • vrečke HDPE in LDPE,
  • rjave vrečke in rjave čajne vrečke z okencem,
  • lesene gajbice za sadje in zelenjavo 10 kg, 15 kg,
 • unikat deske za rezanje z napisom,
 • pokrovčki za med,
 • predpasniki, namizni prti in torbe.
 • Ureditev prodajne točke
  • ureditev brežine za potrebe tržnice Zaročišče,
  • stojnice za tržnico Zaročišče.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj

spletna stran PRP: tukaj