Občina Kanal ob Soči

ProRibKA

Ime operacije: PROMOCIJA RIBIŠTVA NA KANALSKEM

Akronim: ProRibKA

Prijavitelj: Občina Kanal ob Soči

Projektni partnerji: Turistično društvo Kanal ob Soči

Začetek in zaključek operacije: 1.1.2020 – 30.9.2021

Vrednost operacije: 46.756,92

Upravičeni stroški operacije: 39.962,23

Zaprošen % sofinanciranja: 100 %

Odobrena vrednost sredstev: 39.962,23 €

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-23/2018/4 dne 23. 9. 2019.

VSEBINA

Ribištvo ima velik potencial z vidika krepitve lokalne identitete in z vidika razvoja ribiškega turističnega produkta. Ribiški turizem izkazuje na Kanalskem velik neizkoriščeni potencial, tudi z vidika uresničevanja novih poslovnih priložnosti in posledično potencialnih novih delovnih mest. Soča je ena boljših destinacij za športni ribolov.

Operacija bo prispevala k aktivnejšemu vključevanju prebivalcev v družabno življenje ter k popestritvi turistične ponudbe z vidika promocije ribištva kot gospodarske dejavnosti. Razlog operacije je predvsem v iskanju sinergijskih učinkov med ribištvom in turizmom s poudarkom na ohranjanju in spodbujanju trajnostnega razvoja. Stremimo za trajnostno turistično valorizacijo naravnih, kulturnih in družbenih potencialov ribištva v povezavi z razvojem turizma. Pri tem igra pomembno vlogo tudi ribiška kultura in dediščina, kot na primer kultura ribjih jedi, tehnike ribolova in običaji, kar je predmet predlagane operacije. Načela trajnosti bomo v okviru projektnih aktivnosti prenašali tudi na mlajše in starejše generacije. S povezovanjem in ustrezno promocijo obeh sektorjev – ribištva in turizma – je dolgoročno moč povečati tudi konkurenčnost obravnavanega območja operacije in prispevati k boljši kakovosti življenja prebivalcev. S tem bomo povečali ugled in prepoznavnost ribiških proizvodov in aktivnosti, povezanih z ribištvom in turizmom.

Namen operacije je s promocijskimi aktivnostmi krepiti lokalno identiteto in tradicijo ribištva na območju Občine Kanal. Pri tem bo pomembna vloga ribiške družine, lokalne skupnosti in turističnih društev. Promocijske aktivnosti v okviru operacije bodo omogočale nove ideje za tiste, ki razmišljajo o področju ribištva in turizma. Le-te želimo vzpodbuditi, jih motivirati in skupaj z njimi razvijati nove rešitve s spodbujanjem atraktivnejše turistične ponudbe in prepoznavnosti lokalnega podeželskega okolja. Ustrezno informiranje in promocija na področju povezovanja ribištva in turizma lahko postane razvojna in komercialna dejavnost obravnavanega območja. S pomočjo ribištva in njegove bogate kulturne dediščine je moč izboljšati turistično ponudbo in privlačnost tega lokalnega okolja za turizem (razstava, kulinarika v povezavi z ribištvom, ribiška doživetja za obiskovalce in turiste v okviru dneva odprtih vrat in ribiškega praznika). V prvi fazi informiranosti ciljnih skupin je še posebej pomemben privlačen promocijski material (zgibanka), ki bo pričala o vlogi ribištva na Kanalskem. Operacija bo pripomogla k večjim zmogljivostim za izvajanje promocije in informiranja tako lokalnega prebivalstva, kot tudi obiskovalcev in turistov ter drugih deležnikov.

AKTIVNOSTI

 • Izdelava trodelne zgibanke o ribištvu,
 • Izdelava in postavitev dveh informacijskih tabel,
 • Oglaševanje v medijih javnega obveščanja o izvedbi dogodkov in prireditev,
 • Organizacija dogodka Dan odprtih vrat,
 • Organizacija dogodka: nabava potrebne opreme in materiala za potrebe Ribiškega praznika,
 • Ureditev razstavnega prostora in nabava opreme za potrebe razstave.

CILJI

 • Promovirati ribiško dejavnost v povezavi z razvojem turistične ponudbe v okviru ureditve zanimive razstave, izvedbe dogodkov in priprave atraktivnega promocijskega materiala s poudarkom na trajnostnem razvoju.
 • Usposabljati lokalno prebivalstvo in obiskovalce o pomenu ribiške dejavnosti in ribiške tradicije na Kanalskem.
 • Spodbujati povezanost ribiške dejavnosti in turizma: organizirani bodo trije dogodki, ki bodo pripomogli k boljši interpretaciji ribiške dejavnosti v povezavi s kulinariko, naravno in kulturno dediščino.
 • Informirati lokalno prebivalstvo in obiskovalce o ribištvu: pripravljen bo privlačen promocijski material, ki bo predstavil pomen ribištva kot gospodarske in turistične dejavnosti.

REZULTATI

 • Izvedena razstava na temo ribištva
 • Opremljen razstavni prostor
 • Nadgradnja prireditev na temo ribištva
 • Postavljene informacijske table
 • Izdelana zgibanka o ribištvu
 • Izdelan film o ribištvu

POVEZAVE: