Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Enkratna socialna denarna pomoč (EDP)

Naziv postopka:
ENKRATNA DENARNA POMOČ

Opis postopka:
1.     Enkratna občinska denarna socialna pomoč (občinska denarna pomoč) po tem pravilniku je enkratna denarna pomoč, ki se upravičencem dodeli praviloma enkrat letno kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca.

2.     Občinska denarna pomoč je namenjena za:
-     nakup šolskih potrebščin
-     subvencioniranje šole v naravi, letovanja/zimovanja osnovnošolcev
-     pomoč pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin, ozimnice, kurjave
-     Regresirana prehrana (plačila, doplačila prehrane učencev in dijakov v času rednega šolanja)
-     pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih in tehničnih pripomočkov za potrebe rehabilitacije, ter zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, stroškov zanje pa Zavod za zdravstveno zavarovanje RS ne krije
-     plačilu položnic namenjenih za zagotavljanje osnovnih in nujnih življenjskih potreb (električna energija, komunalne storitve, ogrevanje, zdravstveno zavarovanje, stroški upravljavca stanovanj)
-     kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti, z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.

3.     Postopke ugotavljanja upravičenosti do občinske denarne pomoči vodi in v njih odloča Komisija za dodeljevanje enkratnih denarnih socialnih pomoči Občine Kanal ob Soči v skladu s pravilnikom. Komisija lahko pri odločanju o občinski denarni pomoči posamezniku in družini, po preverjanju vseh podatkov in dokazil, uporabi prosto presojo za dodelitev sredstev. Komisiji lahko kot pomoč pri odločanju služijo mnenja CSD-ja, šol, Humanitarnih organizacij in drugo.

4.     Višina denarne pomoči se določi po prostem preudarku ob upoštevanju materialnega, socialnega in zdravstvenega stanja upravičenca in njegovih družinskih članov. Denarna pomoč znaša največ 400 eur. Izjemoma se lahko dodeli denarno pomoč tudi v višjem znesku, če se ugotovi hudo materialno ogroženost.

5.     Osnova za določitev višine denarne pomoči je minimalni dohodek posameznika ali družinskih članov, ugotovljen z upoštevanjem osnovnega zneska minimalnega dohodka, skladno z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih. Vlagatelj je upravičen do denarne pomoči, če njegov dohodek ne presega za več kot 50% minimalnega dohodka samske osebe oziroma  dohodka njegove družine, zakonske ali zunajzakonske skupnosti.

6.     V primerih, ko se prosilec znajde v denarnih težavah zaradi elementarne nesreče, smrti, bolezni oziroma drugih nepredvidljivih situacijah in bi denarno pomoč potreboval takoj, lahko župan sam na podlagi pravilnika izda sklep o dodelitvi enkratne denarne pomoči.

7.     Občinska denarna pomoč se vlagatelju izplača v funkcionalni obliki (plačilo položnic…), izjemoma neposredno, ko vlagatelj ne more zagotoviti namenske porabe.

8.     Vlogi mora vlagatelj priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za dodelitev občinske denarne pomoči:
-     dohodki družine,
-     bančni izpisek za zadnje tri mesece pred oddajo vloge vseh družinskih članov,
-     potrdilo o  prijava na Zavodu RS za zaposlovanje, kar pomeni, da je aktivni iskalec zaposlitve in se tudi sam trudi rešiti svojo in družinsko materialno stisko,
-     odločbo Centra za socialno delo o (ne)upravičenosti do denarne socialne pomoči po zakonu o socialnovarstvenih prejemkih, odločbo ali potrdilo o (ne)upravičenosti do subvencije za namene subvencije šolske prehrane..,
-     mnenje šolske svetovalne službe za uveljavljanje denarne pomoči za kritje stroškov šole v naravi,

9.     Prejemnik pomoči mora v primeru, da je prejel denarna sredstva neposredno, v roku 30 dni po prejemu predložiti dokazila o namenski porabi sredstev. Če upravičenec tega ne stori, v naslednjem koledarskem letu ni upravičen do pomoči.

Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Kanal ob Soči ( Uradne objave, Uradni list RS št. 42/2016)

Taksa: Takse ni.

Kontakt: Klara Golja
Telefon: 05/3981218
e-naslov:

Obrazci: Obrazec