Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Pomoč družini na domu

Pomoč družini na domu izvaja za Občino Kanal ob Soči Dom upokojencev Nova Gorica.


Za vse informacije se lahko obrnete na:

CENTER ZA POMOČ NA DOMU
(osebno ali po telefonu od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure)
Trg Jožeta Srebrniča 6
5250 Solkan
Telefon: 05 335 3300
Mobilni tel.: 031 662 025
E-pošta:
https://www.dung.si/pomoc-na-domu/


Subvencionirana cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za uporabnika znaša:

  • od ponedeljka do sobote: 5,0 EUR za uro storitve (med 7.00 in 16.00)
  • nedelja: 7,0 EUR za uro storitve (med 7.00 in 16.00)
  • prazniki: 7,5 EUR za uro storitve (med 7.00 in 16.00)

CENTER ZA POMOČ NA DOMU (Dom upokojencev Nova Gorica) zagotavlja storitve socialne oskrbe osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje doma ter se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati in negovati sami. Socialna oskrba omogoča prijazno obliko socialne pomoči, saj spodbuja življenje v domačem okolju ter tako, vsaj začasno, nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu.

Upravičenci do pomoči na domu: -osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje, -osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in teles no prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, -druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, -kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, -hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva


Pravna podlaga: Sklep o izdaji soglasja k ceni pomoči na domu