Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Plačevanje turistične takse

Naziv postopka:
PLAČEVANJE TURISTIČNE TAKSE

Opis postopka:
Plačevanje turistične takse urejata Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZRST-1) in Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Kanal ob Soči (Odlok).
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1).

Plačila turistične in promocijske takse so, v skladu s 5. členom Odloka, oproščeni:
- otroci do sedmega leta starosti;
- osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;
- otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
- učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa;
- osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu;
- osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč;
- pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti;
- osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;
- tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

Turistično takso, v višini 50 odstotkov in promocijsko takso v višini 50 odstotkov, pa plačujejo:

- osebe od 7. do 18. leta starosti;
- osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF);
- osebe, ki prenočujejo v kampih.

Plačevanje turistične in promocijske takse v občini Kanal ob Soči:
Turistična taksa, skupaj s promocijsko takso, znaša na območju občine Kanal ob Soči od 1.1.2019 1,50 EUR/osebo/dan, oziroma polovična taksa 0,75 EUR /osebo/dan.
Ponudniki prenočišč morajo voditi knjigo gotov in evidenco turistične take, ki vsebuje podatek o številu prenočitev posameznega gosta, skupno vsoto pobrane take na posameznega gosta in v kolikor pride do oprostitve plačila (celote ali dela) take, morajo navesti razlog oprostitve.

Občina Kanal ob Soči mesečno obračunava turistično takso glede na prijave gostov v sistem E-turizem. Ponudniki nastanitev mesečno prejemajo zneske za plačilo takse za pretekli mesec v obliki položnice na svoj elektronski naslov.

Pomembno obvestilo ponudnikom!
Ponudniki prenočišč poročajo preko portala E turizem in ne več fizično preko oddanih poročil na občino. Občina dostopa do podatkov o nočitvah in turistični taksi preko omenjenega portala.

Pravna podlaga:
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZRST-1)
Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 13/18)

Informacije:
05 39 81 215 ali