Občina Kanal ob Soči

Plačevanje turistične takse

Naziv postopka:
PLAČEVANJE TURISTIČNE TAKSE

Opis postopka:
Plačevanje turistične takse urejata Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZRST-1) in Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Kanal ob Soči (Odlok).
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1).

Plačila turistične in promocijske takse so, v skladu s 5. členom Odloka, oproščeni:
- otroci do sedmega leta starosti;
- osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;
- otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
- učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa;
- osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu;
- osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč;
- pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti;
- osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;
- tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

Turistično takso, v višini 50 odstotkov in promocijsko takso v višini 50 odstotkov, pa plačujejo:

- osebe od 7. do 18. leta starosti;
- osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF);
- osebe, ki prenočujejo v kampih.

Plačevanje turistične in promocijske takse v občini Kanal ob Soči:
Turistična taksa, skupaj s promocijsko takso, znaša na območju občine Kanal ob Soči od 1.1.2019 1,50 EUR/osebo/dan, oziroma polovična taksa 0,75 EUR /osebo/dan.
Ponudniki prenočišč morajo voditi knjigo gotov in evidenco turistične take, ki vsebuje podatek o številu prenočitev posameznega gosta, skupno vsoto pobrane take na posameznega gosta in v kolikor pride do oprostitve plačila (celote ali dela) take, morajo navesti razlog oprostitve.

Turistično takso mora ponudnik, pri katerem turisti prenočijo, nakazati Občini Kanal ob Soči na račun št. SI56 0124 4845 0000 052 Sklic SI19 davčna številka – 07129
najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec (za vsak mesec sproti).

Pomembno obvestilo ponudnikom!
Ponudniki prenočišč poročajo preko portala E turizem in ne več fizično preko oddanih poročil na občino. Občina dostopa do podatkov o nočitvah in turistični taksi preko omenjenega portala.

Pravna podlaga:
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZRST-1)
Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 13/18)

Informacije:
05 39 81 215 ali