Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Soglasje za postavitev transparentov v občini Kanal ob Soči ter plakatiranje skladno z Odlokom

V občini Kanal ob Soči sta postavljena dva drogova za nameščaje transparentov in sicer na dveh lokacijah: v Kanalu, na Vojkovi ulici (pri ambulanti) ter Kidričevi cesti (pri Petrolu).

Postavljanje in odstranjevanje transparentov je v domeni občine. Transparente se namešča začasno, za namen obveščanja o pomembnejših dogodkih in prireditvah javnega pomena, ne pa za komercialno oglaševanje poslovnih in gospodarskih subjektov in podobnega.

Transparenti morajo biti izdelani iz armiranega PVC platna, ki mora biti zavihano, se ne razteguje, ne mečka ali ob vremenskih vplivih drugače poškoduje.
Največja dovoljena dimenzija transparenta je 5,0 x 0,8 m.

Organizator prireditve mora za vsako posamezno postavitev transparenta pridobiti soglasje občine Kanal ob Soči ter soglasje Direkcije RS za ceste (območna enota Nova Gorica).

Za pridobitev soglasja občine Kanal ob Soči v skladu z 68. členom Zakona o javnih cestah, pristojna za izdajo soglasij za oglaševanje in obveščanje v naseljih, mora organizator prireditve izpolniti vlogo v prilogi. Vlogo organizator vloži v tajništvu občine Kanala ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali pošlje na naslov.

Za pridobitev soglasja DRSC v skladu z 51. členom Zakona o graditvi objektov mora organizator prireditve vsaj 10 dni pred nameravano postavitvijo poslati vlogo na Direkcijo RS za ceste, območna enota Nova Gorica, Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica.
Postopek izdaje soglasja ni plačljiv.
Vlogi na DRSC je potrebno predložiti:
•     barvni osnutek vsebine transparenta,
•     navesti čas trajanja postavitve transparenta, pri tem upoštevati  namestitev največ 14 dni pred prireditvijo ter odstranitev naslednji dan po končani prireditvi.

Po pridobljenih potrebnih soglasjih organizator prireditve transparent dostavi v Režijski obrat občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal najmanj 2 delovna dneva pred dogovorjenim datumom izobešanja.

Dodatne informacije: 05 39 81 208 Vinko Medvešček ali 05 39 81 227 Petra Šuligoj.

Odllok o plakatiranju , UR.l. št. 103/2011

Sklep o cenah za plakatiranje v Občini Kanal ob Soči, UR l. št. 126/2023 

 Cenik plakatiranja in postavljanja transparentov

Vloga za postavitev transparenta