Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Opis postopka:
Organizator javne prireditve, na kateri se bodo uporabljale zvočne naprave in bodo presegale mejne ravni določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, poda pisno vlogo za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v skladu s prvim  odstavkom 94. člena Zakona o varstvu okolja.

Zvočne naprave se lahko uporabljajo na prireditvi brez pridobitve dovoljenja, če je njihova uporaba skladna z 12. členom Uredbe. V tem primeru je potrebno uporabo zvočnih naprav prijaviti lokalni skupnosti.

Rok za izdajo soglasja je 15 dni od vložitve popolne vloge in plačila upravne takse.

Pravna podlaga:
· Zakon o varstvu okolja uradno prečiščeno besedilo
· Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
· Zakon o javnih zbiranjih

Obvezne priloge:
- potrdilo o plačani upravni taksi,
- poročilo o emisiji hrupa v okolje ali načrt prireditvenega prostora z označeno lokacijo zvočnih naprav, njegove neposredne okolice ter dokumentacije o nazivni električni moči zvočnikov in številu zvočnikov.

Upravna taksa:
Za izdajo soglasja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom, je potrebno plačilo upravne takse po tarifni številki 1 in 3, Zakona o upravnih taksah, ki znaša 22,60 EUR, pri oddaji prijave (na podlagi 12. člena Uredbe) pa 4,50 EUR.

Takso se plača:

-   s plačilom z gotovino na občinski blagajni,

-   s plačilnim nalogom na transakcijski račun Občine Kanal ob Soči – upravne takse, št. SI56 0124 4444 0309 112, sklic: SI11 75434-7111002, namen nakazila »Plačilo upravne takse«, koda namena TAXS.

Obrazec:
Prijava uporabe zvočnih naprav
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom