Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Izdaja dokumentov v zvezi varstvom javnih cest in prometa na njih

Opis postopka:
Izdaja dovoljenj za posege v cestno telo občinskih cest.

Pravna podlaga:
- Zakon o upravnih taksah
- Zakon o cestah

Upravna taksa:
Za izdajo soglasij je potrebno plačilo upravne takse po tarifni številki 1 in 30.

Višina upravne takse za primere pogostejših vlog:
- za delno ali popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej, znaša 29,5 EUR,
- za delno ali popolno zaporo javne ceste zaradi prireditve na njej, znaša 44,5 EUR,
- za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu javne ceste, znaša 40,7 EUR (izdaja mnenj v zvezi z pridobitvijo gradbenega dovoljenja je takse prosta),
- za ureditev cestnega priključka na javno cesto, znaša 29,5 EUR,
- za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na javni cesti, znaša 40,8 EUR,
- za napeljevanje podzemnih ter nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu, znaša 40,7 EUR.

Takso se plača:

-   s plačilom z gotovino na občinski blagajni,

-   s plačilnim nalogom na transakcijski račun Občine Kanal ob Soči – upravne takse, št. SI56 0124 4444 0309 112, sklic: SI11 75434-7111002, namen nakazila »Plačilo upravne takse«, koda namena TAXS.

Vloga za izdajo dokumentov v zvezi z varstvom javnih cest in prometa na njih