Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Lokacijska informacija

Naziv postopka:
ZAHTEVA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE

Opis postopka:

1. Namen lokacijske informacije z osnovnimi podatki se izdaja za namen prometa z nepremičninami ter urejanje zemljiškoknjižnih zadev (nakup, prodaja, cenitev, dedovanje nepremičnin).

2. Namen lokacijske informacije z razširjenimi podatki se izdaja za namen gradnje objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih, ki jih določa Zakon o urejanju prostora (graditev novega objekta, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja). Namen je predvsem ta, da se investitorja nameravane gradnje seznani z merili in pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju nameravane investicije, kot jih določajo občinski prostorski akti, ter seznani s podatki o morebitnih prepovedih, ki jih določajo zakonska določila, vladne uredbe in občinski odloki o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora.

1. Lokacijska informacija z osnovnimi podatki, ki vsebuje:

 • podatek o namenski rabi prostora,
 • podatek o prostorskih aktih in prostorskih aktih ali njihovih spremembah v pripravi,
 • podatek o začasnih ukrepih,
 • podatek o tem, ali je zemljišče v območju predkupne pravice občine ali države, ustanovljene v skladu s 199. členom ZUreP-3.

2. Lokacijska informacija z razširjenimi podatki, ki vsebuje poleg podatkov iz lokacijske informacije z osnovnimi podatki dodatno:

 • podatek o pravnih režimih,
 • v kolikor se ustrezno označi pa še: izsek grafičnega dela prostorskega akta, prostorski izvedbeni pogoji.

Vlagatelj poda zahtevek za izdajo lokacijske informacije z vlogo po pošti, po elektronski pošti ali osebno v tajništvu Občine Kanal ob Soči. Na eni vlogi se lahko poda zahtevek za največ 10 parcel, ki se nahajajo v isti katastrski občini. Lastništvo zemljišč ni pogoj za oddajo vloge.

Lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Navedeno je, če se za območje oziroma zemljišče, na katerega se nanaša, pripravlja sprememba prostorskega akta.

Pravna podlaga:

 • Zakon o urejanju prostora – ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21)
 • Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Uradni list RS, št. 92/22, 199/21 - ZureP-3)

Taksa:

Po Zakonu o upravnih taksah – ZUT (Ur.list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO)  je potrebno za vlogo:

 • za izdajo lokacijske informacije z osnovnimi podatki (nadomešča ukinjeno potrdilo o namenski rabi zemljišča) plačati upravno takso po tarifni številki 37 v višini 22,70 EUR,
 • za izdajo lokacijske informacije z razširjenimi podatki plačati upravno takso po tarifni številki 36 v višini 35,00 EUR.

Takso se plača:

 • z gotovino na občinski blagajni,
 • s plačilnim nalogom na transakcijski račun Občine Kanal ob Soči – upravne takse, št. SI56 0124 4444 0309 112, sklic: SI11 75434-7111002, namen nakazila »Plačilo upravne takse«, koda namena TAXS.

Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.

Kontakt:
Telefon: 05/39 81 225
E-pošta: 

 

Obrazci:
Vloga za izdajo lokacijske informacije