Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Javni poziv za sofinanciranje večjih prireditev v občini Kanal ob Soči

Občina Kanal ob Soči, v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUIJK), (Uradni list, RS, št. 77/07- uradno prečiščeno besedilo, z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), Uradni list, RS. Št. 13/18) in Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 28/2023)

objavlja Javni poziv za sofinanciranje večjih prireditev v Občini Kanal ob Soči za leto 2023.

Predmet sofinanciranja so večje prireditve, dogodki, festivali, galerijska dejavnost, gledališki abonmaji, ki so v organizaciji društev s sedežem v občini Kanal ob Soči in imajo v svojem statutu opredeljene naloge na področju turizma in ljubiteljske kulture.

Javni poziv je odprt 15 dni od dneva objave na spletni strani občine; https://www.obcina-kanal.si/sl/objave-in-razpisi/.

Rok in način oddaje prijav: vloge morajo biti predložene na predpisanih obrazcih najkasneje do 5. 6. 2023 do 12. ure v zaprti kuverti na naslov naročnika Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo občine. Če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Na ovojnici mora biti napisan polni naslov pošiljatelja ter naslov prejemnika (Občina Kanal ob Soči) ter pripis »Ne odpiraj – JAVNI RAZPIS VEČJE PRIREDITVE 2023«. 

 

Končno Poročilo Večje prireditve 2023

Delo Poročilo Večje prireditve 2023

Sklep o začetku postopka
Sklep o imenovanju komisije
Javni poziv
Obrazci
Vzorec pogodbe
Ovojnica
Zaključno poročilo