Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Skupna medobčinska uprava

Skupna občinska uprava »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« je ustanovljena za skupno opravljanje nalog občinske uprave na naslednjih področjih:

 • občinska inšpekcija,
 • občinsko redarstvo in
 • zagotavljanje in izvajanje javnih služb

1. Predstavitev

Skupna občinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« objavljenim v Uradnem listu (Uradni list RS, št.109/09). Do 31.12.2017 je bil sedež Medobčinske uprave v Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. S 1.1.2018 je sedež Medobčinske uprave v Občini Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid (Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/17).

Skupna občinska uprava je organizirana za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva ter oddelka za zagotavljanje in izvajanje javnih služb.

Pri izvrševanju nalog nastopa Medobčinska uprava kot organ tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada. Pooblaščene uradne osebe pri izvrševanju upravnih nalog ravnajo po usmeritvah župana in direktorja občine ustanoviteljice, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic. Pri opravljanju svojih nalog oziroma pri vodenju upravnih in prekrškovnih postopkov, so pooblaščene uradne osebe samostojne pri svojem odločanju.

2. Splošni podatki

Sedež:
Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, Trg svobode 2, začasno posluje v prostorih Doma Andreja Manfrede, Gregorčičeva ulica 20, 5222 Kobarid. Naslov za vročanje je Trg svobode 2, 5222 Kobarid.

Telefon: 059 334 540

Kontaktna številka medobčinskega redarstva: 070 538 289


Kontaktna številka občinskega redarstva (070 538 289), je namenjena za nujne primere, kot so zapore cest, oviranje prometa, vzdrževanje javnega reda in miru, varovanje javnega premoženja, kampiranja na prostem, stanja na plovbnem območju vstopno izstopnih mestih na reki Soči in Koritnici in ostalih nepravilnostih s področja delovanja občinskega redarstva.

Kontaktni telefon ni namenjen za podajanje informacij o izrečenih ukrepih pooblaščenih uradnih oseb.

Informacije o izrečenih ukrepih pooblaščenih uradnih oseb se lahko pridobi v času uradnih ur, na sedežu organa:

Uradne ure:
ponedeljek: 8.00 – 12.00

sreda: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 16.00

Poslovni čas:

ponedeljek, torek, četrtek: 8.00 – 15.00

sreda: 8.00 – 16.00

petek: 8.00 – 14.00

Elektronska pošta: medobcinska.uprava@kobarid.si

Prijave sprejemamo na naslov:

Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči
Trg svobode 2
5222 Kobarid

3. Informacije javnega značaja

V organu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči je za posredovanje informacij javnega značaja iz področja delovanja organa pristojna:

Direktorica občinske uprave Občine Kobarid: Metka Gregorčič.

E-naslov:

Telefon: 05/ 38 99 200

V organu medobčinske uprave so pooblaščene uradne osebe:

Suzana Konec, Inšpektorica višja svetnica, Vodja medobčinske uprave

Maja Ipavec Humar, Višja svetovalka za inšpekcijske zadeve III

Mia Kravanja, Svetovalka za prekrškovni postopek I

Janko Volarič, Občinski redar I

Damijan Uršič, Občinski redar I

Vojko Fon, Občinski redar II

Marko Ivanc, Občinski redar III

Goran Benić, Občinski redar III

Dragan Srebernič, Občinski redar III pripravnik

Uradne osebe za vodenje postopka do izdaje odločbe:

Suzana Konec, Vodja medobčinske uprave

Katja Smrekar, Inšpektorica III

Mia Kravanja, Svetovalka za prekrškovni postopek I

Maja Ipavec Humar, Višja svetovalka za inšpekcijske zadeve III

Medobčinska uprava je skupna občinska uprava štirih občin, ki deluje kot nadzorni organ glede na predpise po stvarni in krajevni pristojnosti posamezne občine.

Zaradi navedenega glede informacij javnega značaja, ki se nanašajo na delo Medobčinske uprave s področja:

 • prečiščenih besedil predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa, povezana z državnim registrom predpisov na spletu;
 • predlogov predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa;
 • informacij o svoji dejavnosti;
 • vseh drugih informacij javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat;
 • drugih informacij javnega značaja.

Medobčinska uprava napotuje tudi na spletne strani občin ustanoviteljic:

Katalog informacij javnega značaja:

 • KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Letna poročila Medobčinske uprave:

 • Letno poročilo 2022
 • Letno poročilo 2021
 • Letno poročilo 2020
 • Letno poročilo 2019
 • Letno poročilo 2018

4. Varstvo osebnih podatkov

Na podlagi 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Uradni list Evropske unije št. L 119/16) in 37. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št.39/16- uradno prečiščeno besedilo) je za pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov s sklepom št. 071-1/2018-5 z dne 5.2.2021 imenovana Maja Ipavec Humar, višja svetovalka.