Na vsebino

Medobčinska uprava

Naloge, pristojnosti in delovne postopke občinskega inšpektorata in medobčinskega redarstva določajo državni in občinski akti.

Skupna občinska uprava Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva ter odločanja o prekrških nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom. Predpisi občin ustanoviteljic inšpekcijski in redarski nadzor urejajo na področju gradnje enostavnih in nezahtevnih gradbenih objektov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki, odlaganja komunalnih odpadkov, gradnje in drugih posegov v varovalnih pasovih občinskih cest, vodenja postopkov v vezi z merjenjem hitrosti, upravljanja in vzdrževanja občinskih cest, urejanja, parkiranja in mirujočega prometa v naseljih, turističnih taks, občinskih taks, prijave prebivališča, plakatiranja, taksi dejavnosti, pogrebne dejavnosti, vzdrževanja javnega reda in miru, upravljanja vstopno-izstopnih mest na reki Soči in Koritnici, izvajanja plovbnega režima, nadzora nad izvajanjem festivalov, sodelovanja s Civilno zaščito, aktivnosti v zadevah kršenja republiških predpisov in drugih področij, ki jih določajo ter urejajo občinski predpisi.

Medobčinska uprava izvaja aktivnosti tudi v zadevah kršenja državnih predpisov ter opravlja inšpekcijski in redarski nadzor nad izvajanjem določb državne zakonodaje, kjer so pristojnosti prenesene na lokalno raven po določbah Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o javnem redu in miru, Gradbenega zakona, Zakona o varstvu okolja, Zakona o urejanju prostora, Zakona o ohranjanju narave ter po določbah drugih državnih predpisov, ki nalagajo pristojnost nadzora občinski inšpekciji ali medobčinski redarski službi.

Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči
Trg svobode 2, 5222 Kobarid
Telefon: 05 933 4540
Elektronska pošta:

GRBI_medobcinska_uprava-300x108.png

 

 

 Poslovni čas

  • ponedeljek, torek, četrtek:  8.00 – 15.00
  • sreda: 8.00 – 16.00
  • petek: 8.00 – 14.00

Uradne ure

  • ponedeljek:  8.00 – 12.00
  • sreda: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 16.00


Imenik zaposlenih

Suzana Konec, vodja medobčinske uprave
tel. 05 933 45 45

 

Katja Sovdat, višja svetovalka za zagotavljanje in izvajanje javnih služb
tel. 05 933 45 46
 


Mia Kravanja, svetovalka za prekrškovni postopek
tel. 05 933 45 40


Domen Kravanja, inšpektor
tel. 05 933 45 42
 
 

Mateja Vidic, inšpektorica
tel. 05 933 45 41 

 

Vojko Fon, redar vodja skupine
070 538 289

 

Peter Rutar, redar
070 538 289


Damijan Uršič, redar
070 538 289


Janko Volarič, redar
070 538 289


Marko Ivanc, redar 
070 538 289


Goran Benić, redar
070 538 289


Dragan Srebernič, redar pripravnik (odsoten)
070 538 289

 

Pravna podlaga

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« TU!
Poslovnik za odločanje o pritožbah zoper občinske redarje v Priponki!
Sklep o imenovanju članov stalne komisije za oceno zakonitosti in strokovnosti uporabe prisilnih sredstev medobčinskih redarjev v Priponki!

 


 

Skupna medobčinska uprava

Inšpektorat

Redarstvo

Prijava