Na vsebino

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Občine Kanal ob Soči za leto 2008

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kanal ob Soči v letu 2007 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 in po shemi "de minimis" pomoči, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje namene (vrste pomoči in ukrepov):

Pomoči na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, dodeljene po Uredbi za skupinske izjeme:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo:

- posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo,- urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč.

2. Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu

3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju:

- sofinanciranje programov izobraževanja za potrebe primarnega kmetijstva in sofinanciranjem programov in aktivnosti društev in združenj, ki so registrirana in delujejo na področju kmetijstva


Pomoči "de minimis" na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov:

4. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.


Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno petka,07.03.2008 do 10.00 ure.

razpisna_dokumentacija.pdfprijavni_obrazec_premestitev_kmetijskih_poslopij_v_javnem_interesu.pdf
prijavni_obrazec_nalozbe_v_kmetijska_gospodarstva_za_primarno_proizvodnjo.pdf
prijavni_obrazec_spodbujanje_razvoja_dopolnilnih_dejavnosti_na_kmetijah.pdf
prijavni_obrazec_zagotavljanje_tehnicne_podpore_v_kmetijstvu.pdf