Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Odločba o odmeri komunalnega prispevka

ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

Naziv postopka:

ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO

Opis postopka:

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.

Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se odmeri, kadar:

-          se obstoječ ali načrtovan objekt posredno ali neposredno priključi na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma prične bremeniti posamezno vrsto komunalne opreme oziroma obstaja možnost priključitve ali bremenitve komunalne opreme, katere uporaba je s predpisom obvezna,

-          se obstoječemu objektu povečuje bruto tlorisna površina,

-          se obstoječemu objektu spreminja namembnost.

 

Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so določena v Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kanal ob Soči (Ur. list RS, št. 51/21).

Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca, ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zahtevi zavezanca ali obvestilu o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.

Zavezanec poda zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka z vlogo po pošti, po elektronski pošti ali osebno v tajništvu Občine Kanal ob Soči, v kolikor zahtevka v njegovem imenu ne vloži upravni organ za gradbene zadeve.

S plačilom komunalnega prispevka so poravnani vsi stroški priključevanja na obstoječo komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka so opredeljene v 21. členu Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kanal ob Soči.

 Zahtevane priloge:

-         Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) (obvezno).

-         Načrt oz. posnetek starega stanja objekta (v primeru spremembe namembnosti obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega objekta ali spremembe obstoječega objekta).

-         Dokazilo o lastnih vlaganjih v izgradnjo komunalne opreme (v primeru uveljavljanja znižanja oz. oprostitve plačila komunalnega prispevka).

-         Pooblastilo za zastopanje (v primeru, ko  vlogo vlaga pooblaščenec).

 Pravna podlaga:

-          Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2  (Ur. list RS, št. 61/2017).

-          Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr. in 34/19).

-          Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kanal ob Soči (Ur. list RS, št. 51/21).

 Taksa:

Po Zakonu o upravnih taksah – ZUT (Ur. list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO) se upravna taksa za podan zahtevek zaračuna po tarifni številki 1 in po tarifni številki 3 v višini 22,60 EUR.

Takso se plača:

-          s plačilom z gotovino na občinski blagajni,

-          s plačilnim nalogom na transakcijski račun Občine Kanal ob Soči – upravne takse, št. SI56 0124 4444 0309 112, sklic: SI11 75434-7111002, namen nakazila »Plačilo upravne takse«, koda namena TAXS.

Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.

 

Kontakt: Anita Pičulin
Telefon: 05/39 81 225
E- pošta:

Obrazci:
Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispeka