Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Pobude za spremembo namenske rabe prostora v prostorskih aktih Občine Kanal ob Soči

Pobuda za spremembo namenske rabe prostora v prostorskih aktih Občine Kanal ob Soči

 

Naziv postopka:

POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V PROSTORSKIH AKTIH OBČINE KANAL OB SOČI

 

Opis postopka:

Pobudo za spremembo namenske rabe prostora v prostorskih aktih občine vloži lastnik zemljišča, ki želi spremeniti namensko rabo zemljišča v Občinskem prostorskem načrtu občine Kanal ob Soči (OPN Kanal).

Pobudo se poda na predpisanem obrazcu.

Zahtevane priloge:

Po navodilih v obrazcu pobude.

Pravna podlaga:

-          Zakon o urejanju prostora  ̶  ZUreP-3 (Ur. list RS, št. 199/21)

-          Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Kanal ob Soči (Ur. list RS, št. 68/18).

Taksa:

Na podlagi Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Kanal ob Soči (Ur. list RS, št. 68/18) se za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora plača taksa v naslednji  višini:

-           za spremembo osnovne namenske rabe prostora  80,00 EUR,

-           za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora 50,00 EUR.

 

Taksa se plača na TRR Občine Kanal ob Soči na naslednji način:

-       Namen plačila:             Taksa za pobudo

-       Koda Namena:             OTHR

Fizične osebe:

-       Podračun:        Občinske takse – od fizičnih oseb in zasebnikov

-       Številka:           SI56 0124 4444 0326 863

-       Sklic                SI11 75434-7047070

Pravne osebe

-       Podračun:        Občinske takse – od pravnih oseb

-       Številka:           SI56 0124 4444 0324 729

-       Sklic                SI11 75434-7047061

Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v občinskem prostorskem aktu (OPN Kanal), temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude.

 

Tjaša Podgornik Polenčič – Občinska urbanistka
telefon: 051 636 933
elektronska pošta: 
vsak četrtek med 8. in 12. uro ter med 13. in 15. uro v prostorih občinske uprave 

Obrazci:
Obrazec pobude