Na vsebino

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o razpolaganju z nepremičnim premoženjem v lasti občine - prodaja stavbnih zemljišč

Občina Kanal ob Soči objavlja na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18)


NAMERO

 O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O RAZPOLAGANJU Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

V LASTI OBČINE KANAL OB SOČI - Prodaja stavbnih zemljišč

Predmet prodaje sta nepremičnini:

-     nepremičnina katastrska občina 2266 Ajba parcela  727/7, ID znak: parcela 2266 727/7, v izmeri 272 m2 in

-     nepremičnina katastrska občina 2266 Ajba parcela 727/4, ID znak: parcela 2266 727/4, v izmeri 72 m2.

Lokacija: zaselek Kostanjevica.

Pisne ponudbe morajo prispeti na sedež Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, do vključno 7.11.2022. Ponudbo s prilogami se predloži v zaprti  kuverti z oznako: »NE ODPIRAJ -  ponudba za nakup nepremičnine«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

 

Celotno besedilo je v priponki TU!

Prijavni obrazec je v priponki TU!