Občina Kanal ob Soči

ESRR

Spodbujanje skupnega življenja v dolini Soče

 

 1. 8. 2020

Ime projekta:

Spodbujanje skupnega življenja v dolini Soče

Vodilni partner:

LAS Dolina Soče

Projektni partnerji:

Občina Kobarid, Kobariški muzej d.o.o., Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, Občina Kanal ob Soči, Društvo Od ovce do izdelka, Karpis, gostinstvo in turizem, d.o.o.

Trajanje projekta:

julij 2020–september 2021

Projektno območje:

območje LAS Dolina Soče (naselja: Bovec, Breginj, Deskle, Kanal, Kobarid, Tolmin)

Skupna vrednost:

56.293,29 €

Upravičeni stroški:

49.040,22 €

Zaprošena vrednost:

39.231,54 €

Zaprošen % sofinanciranja:

80 %

 

OPIS

Projekt se izvaja v urbanih območjih lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče s ciljem spodbujanja razvoja teh območij in sodelovanja med njimi ter posameznimi deležniki. Osredotoča se na zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnih storitev na podeželju, ki so bistvenega pomena za preprečevanje negativnih demografskih trendov in pogojujejo dvig kakovosti življenja za prebivalce. Spodbuja in nadgrajuje lokalne dogodke, kjer se posamezne dejavnosti lahko predstavljajo in promovirajo.

Bogata kulturno-etnološka dediščina območja LAS Dolina Soče z izvedbo projekta še dodatno spodbuja razvoj s turizmom povezanih dejavnosti, prav tako pa omogoča številne priložnosti udejstvovanja v skupnosti, kar je zlasti dobrodošlo z vidika vključevanja ranljivih skupin (starejši, mladi in ženske na podeželju).

 CILJI

 • Novo urejena javna površina in obnovljen dimnik v vaškem jedru.
 • Nabava opreme: solarne klopi, hladilna vitrina in igralo.
 • Organizacija treh dogodkov.
 • Nova zloženka »Kulturna pot po Kanalu«, brošura in priloga tiskanega medija.

AKTIVNOSTI

1) Vodenje in koordiniranje projekta

 • Vodenje in koordiniranje projekta
 • Nabava svinčnikov “Dolina Soče”

2) Spodbujanje skupnega/družbenega življenja

 • Izdelava betonskega zida iz kamna v na robu parkirišča v Breginju
 • Rekonstrukcija dimnika vaškega jedra Breginj
 • Nabava in postavitev solarnih klopi
 • Izdelava zgibanke »Kulturna pot po Kanali
 • Nabava in postavitev hladilne vitrine
 • Nabava in postavitev igrala

3) Obeležje 30 + 20

 • Izvedba Koncerta miru
 • Izvedba dvodnevnega dogodka (Slavnostna akademije, Dan Kobariškega muzeja in tradicionalna slovesnost pri italijanski kostnici)
 • Izdelava knjige, zbornika »30 let spomina ohranjanja dediščine Soške fronte«

 REZULTATI

 • Izboljšana konkurenčnost
 • Vzpostavljeno partnerstvo
 • Nove dejavnosti za ranljive skupine.
 • Vključene ranljive skupine: mladi in starejši.
 • Obnovljen dimnik v starem vaškem jedru Breginj in pridobljena novo urejena javna površina.
 • Izdelana zloženke »Kulturna pot po Kanalu«, brošura in priloga.
 • Izvedeni dogodki na temo 1. svetovne vojne.
 • Nabavljena oprema: solarne klopi, hladilna vitrina in igralo

KORISTI ZA OBMOČJE

Koristi za območje so predvsem v razvoju boljših življenjskih pogojev za prebivalce in obiskovalce v urbanih naseljih doline Soče. Z investicijo, nabavo osnovnih sredstev, organizacijo dogodkov in izdajo zloženke / publikacije / časopisne priloge se bo izboljšalo skupno / družbeno življenje območja, socialna vključenost ranljivih skupin ter medgeneracijsko povezovanje, ohranjalo in promoviralo kulturno dediščino območja.

Spletna povezava
Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/

 


Pot miru

 1. 10. 2019

Ime projekta:

Pot miru – dediščina prve svetovne vojne

Kratica:

Pot miru

Vodilni partner:

LAS Dolina Soče

Projektni partnerji:

 

Trajanje projekta:

1. 3. 2019–30. 8. 2020

Skupna vrednost:

17.302,34 €

Upravičeni stroški:

 15.000,00 €

Zaprošen % sofinanciranja:

80 %

Odobrena vrednost:

12.000,00 €

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen s potrditvijo Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

VSEBINA

Dolino Soče, Vipavsko dolino, Kras, Idrijsko-cerkljansko ter Gorenjsko je pred 100 leti močno zaznamovalo dogajanje med prvo svetovno vojno. Prav soška dolina je predstavljala prvo frontno linijo, ostala območja pa njeno zaledje. Iz tega obdobja se je tu ohranilo veliko število ostalin (kaverne, jarki, spomeniki, obeležja, ostanki ozkotirnih železnic, vojaških taborov, bolnišnic …), ki predstavljajo pomembno dediščino slovenske in evropske zgodovine. Dediščina soške fronte na nekdanji frontni črti je skupaj z naravnimi, kulturnimi, etnološkimi, kulinaričnimi in drugimi posebnostmi doline Soče povezana v Pot miru od Alp do Jadrana. Z njo se spodbujajo vrednote miru in priložnosti za skupni razvoj zgodovinskega turizma. Na glavno traso Poti miru je bila v letu 2015 že navezana pot, imenovana oskrbovalno zaledje za krnsko bojišče, katera se iz Bohinja preko Komne in Krna navezuje na Pot miru v Zgornjem Posočju. V vipavski dolini pa so točkovno označena vojaška pokopališča.

 

V okviru projekta sodelovanja petih lokalnih akcijskih skupin (LAS Dolina SočeLAS Gorenjska košarica, LAS s CILjem, LAS Vipavska dolina in LAS V objemu sonca) se te dejavnosti nadgrajujejo in dopolnjujejo tako, da se:

 • območje nekdanje soške fronte (dolina Soče, Goriška) poveže z njenim zaledjem (del Gorenjske, vipavsko dolino, območjem občin Cerkno, Idrija in Logatec);
 • vanje vključi turistične ponudnike, vodnike, informatorje in druge turistične ponudnike ter ranljive skupine;
 • z izvedbo izobraževalnih delavnic v urbanih naseljih, in sicer predvsem za predstavnike ranljivih skupin in turistične vodnike ter ponudnike, približa in predstavi pomen dediščine prve svetovne vojne;
 • s spletno promocijo, nabavo promocijsko-izobraževalnega materiala in tiskanimi gradivi zagotovi prepoznavnost območja.

 

AKTIVNOSTI
1)  Izobraževanje za vodnike in ponudnike

 • Strokovno izobraževanje
 • Inovativno izobraževanje
 • Strokovna izobraževalna ekskurzija
 • Predstavitev Poti miru in soške fronte
   

2) Promocija Poti miru

 • Spletna promocija urbanih naseljih
 • Promocijski izobraževalni material

 3) Priprava vsebin za predstavitev in ureditev urbanih središč

 • Zbiranje podatkov, gradiv
 • Obdelava in priprava strokovne vsebine v štirih jezikih
 • Obdelava in priprava strokovne vsebine v štirih jezikih
 • Oblikovanje gradiv in študije v podobi Poti miru
 • Tisk gradiv

4)  Koordinacija in vodenje

 • Koordinacija in vodenje
 • Delo na projektu

CILJI

 • Izboljšati konkurenčnost.
 • Ohraniti/izboljšati stanje naravne in kulturne dediščine
 • Ohranjati/promovirati lokalne tradicije.
 • Krepiti znanje in usposobljenost.
 • Nov sistemski pristop in mreženje.
   

KORISTI ZA OBMOČJE

S sodelovanjem petih LAS se bodo urbana središča povezala, povečala se bo lokalna identiteta, prepoznavnost, privlačnost in urejenost urbanih središč ter možnost vključevanja ranljivih skupin.

 

Spletna povezava
Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/


Trg Kontrada

trg.jpg

Naziv projekta:

Trg Kontrada

Akronim:

KONTRADA

Prijavitelj:

Občina Kanal ob Soči

Partnerji:

Krajevna skupnost Kanal

Predviden začetek in zaključek projekta:

1. 2. 2018–30. 10. 2018

Vrednost projekta:

47.793,54 €

Upravičeni stroški:

42.877,16 €

Zaprošen % sofinanciranja:

80 %

Zaprošena CLLD sredstva:

34.301,73 €

Predvidena lastna in nacionalna udeležba:

13.491,81 €

Operacija je bila oddana 29. maja 2017 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v odobritev in pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

VSEBINA
Projekt bo poskrbel za ureditev in zaščito pred propadanjem kulturno zaščitenega dela Kanala, pri čemer se bo izboljšala prepoznavnost samega trga in pomen nesnovne dediščine. Prenovljen trg Kontrada bo postal urejen prireditveni prostor in edinstvena turistična destinacija, kjer se bodo povezovali in mrežili različni lokalni akterji. Vzporedno s prenovo se bodo tu ohranjale in promovirale lokalne tradicije, varovale kulturne danosti urbanega območja, izkoriščali potenciali tako snovne kot nesnovne kulturne dediščine in reševali izzivi oblikovanja poslovnega okolja, ki bo omogočal ustvarjanje novih delovnih mest. Z usposabljanjem na temo mladinskega turizma v občini pa se bodo iskale tudi možnosti za razvoj tovrstnega turizma, kar naj bi prispevalo k reševanju odseljevanja mladih iz občine.

 

AKTIVNOSTI
• Nakup opreme (prireditveni oder, stoli)
• Nakup tabel za označitev trga Kontrade in kulturnih objektov na Kontradi
• Izvedba napisa Trg Kontrada
• Izvedba usposabljanja turističnih delavcev na temo razvoj mladinskega turizma na območju LAS Dolina Soče
• Izvedba:
– pohoda Po stopinjah Valentina Staniča,
– odprtja prenovljenega trga Kontrada,
– obeležitve 150-letnice Narodne čitalnice v Kanalu in
– odprtja mednarodnega festivala sodobne glasbe Kogojevi dnevi.

 

CILJI
• Omogočiti pridobitev novega, inovativnega turistični produkta – trško jedro
• Ohraniti kulturno dediščino
• Izboljšati pogoje za prireditvene organizacije
• Ohraniti in promovirati lokalne tradicije
• Prispevati k povečanemu obisku trga in samih prireditev v Kanalu in občini
• Prispevati k večji konkurenčnosti turističnih ponudnikov
• Prispevati k večjemu povpraševanju po turističnih storitvah
• Pomagati pri razvijanju novih delovnih mest
• Omogočiti večjo usposobljenost turističnih ponudnikov
• Povečati turistični obisk mladih v občini in na območju LAS Dolina Soče oziroma prispevati k večjemu število poizvedovanj mladih v TIC-u

 

POVEZAVE
• Evropski strukturni in investicijski skladi     https://www.eu-skladi.si/
• LAS Dolina Soče                                        https://lasdolinasoce.si/

 


 

DMC Občine Kanal ob Soči: Hiša dobre volje Deskle

hisa.jpg

Ime projekta:

DMC Občine Kanal ob Soči: Hiša dobre volje Deskle

Akronim:

Hiša dobre volje Deskle

Prijavitelj:

Občina Kanal ob Soči

Projektni partnerji:

Krajevna skupnost Anhovo-Deskle

Začetek in zaključek projekta:

1. 2. 2019–30. 10. 2019

Vrednost projekta:

77.739,13 €

Upravičeni stroški:

64.120,47 €

Zaprošen % sofinanciranja:

80 %

Odobrena vrednost:

51.296,38 €

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/94 z dne 8. 4. 2019.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

euesrr.jpg

VSEBINA
Občina Kanal ob Soči se kot celotno območje LAS Dolina Soče sooča s hitro rastočim staranjem prebivalstva. Projektna ideja izhaja iz dejavnosti in uspešno zaključenega projekta Net-Age, ki se je osredotočal na ukrepe izboljšav na področju oskrbe starejših. S pomočjo projekta se bodo vzpostavili še boljši pogoji za oskrbo starejših. Ti bodo lahko ostali doma, v svojem domačem oziroma lokalnem okolju, medtem ko se bo institucionalno varstvo odmaknilo, kolikor je to možno. V sklopu projekta se bo sodelovalo z vsemi ostalimi inštitucijami. Vključeni bodo prostovoljci, otroci iz vrtca, učenci in mladi, kar bo utrjevalo medgeneracijsko sodelovanje ter omogočilo prenos znanj iz starejših na mlajše in nekatera v obratni smeri. Krepila se bo socialna interakcija ter solidarnost. V sklopu projekta se načrtuje:
• Končna ureditev prostorov in nabava manjkajoče opreme (kamin, omare, mize, stoli, TV, računalnik …)
• Ureditev DMC-ja, ki vključuje zasaditve zelišč, cvetja v visokih gredah ter nabava stolov in miz
• Izvedba širšega dogodka za predstavitev centra in njegovega delovanja okoliškim institucijam, nevladnim organizacijam, občinam na območju LAS Dolina Soče in drugim
• Izvedbo predavanj in delavnic, ki  bodo uporabnikom in širši populaciji omogočale pridobivanje nujnih znanj in izkušenj na področju neformalne oskrbe, staranja in demence.
Projekt bo omogočil nova delovna mesta, ki jih v občini primanjkuje. Ta bodo odprta pri upravitelju – Domu upokojencev Nova Gorica.

 

AKTIVNOSTI
1. Nakup opreme
• IKT oprema (TV in nosilci za TV, računalnik, Kabel HMMI, zvočniki, zvočniki aktivni prenosni QTX karaoke)
• Zunanja oprema (miza, klop)
• Notranja oprema (pisarniški stoli, stoli, umivalnik z enoročno armaturo, omare, mize)
• Klimatska/ogrevalna oprema: klimi
2. Dnevni in medgeneracijski center Občine Kanal – Hiša dobre volje
• Priprava rastišča in zasaditev
• Sadike: drevesa, vzpenjavke, trajnice
3. Izvedba izobraževanj
• Predavanje, delavnice (6 kos) – Teme: Novejši pogledi o staranju, Kako ohraniti bistre možgane v starosti?, Zgodnje odkrivanje demence, Neformalna oskrba, Proces staranja – demenca, Izkušnje z demenco
• V sklopu enega od predavanj/delavnice bo organiziran večji dogodek – povabljene bodo okoliške inštitucije, kjer bo predstavljen dnevni center in njegovo delovanje (posebni stroški niso predmet projekta)
4. DMC Občine Kanal: Hiša dobre volje
• Notranja oprema: kovinske omare

 

CILJI
• Vzpostaviti inovativen produkt socialnega skrbstva na območju občine in območju LAS  Dolina Soče
• Urediti del urbanega naselja Deskle
• Ustvariti boljše pogoje za vključevanje ranljivih skupin
• Poskrbeti za izobraževanja, informiranje, usposabljanje vseh lokalnih organizacij in lokalnega prebivalstva o demenci, staranju, oskrbi starih in neformalni oskrbi
• Usposobiti deležnike za delo z ranljivimi skupinami
• Oblikovati nove dejavnosti (kulturne, rekreacijske, športne, ipd.), ki izboljšujejo življenjsko raven prebivalstva
• Spodbuditi nediskriminacijo in enake možnosti ter medgeneracijsko sodelovanje
• Spodbuditi prenos znanj, lokalne tradicije
• Krepiti solidarnost in prostovoljstvo
• Finančni prihranek za uporabnike ter lokalno skupnost
• Predstaviti delovanje centra

 

REZULTATI
• Inovativen primer dobre prakse na območju LAS Dolina Soče
• Nove aktivnosti za ranljive skupine
• Boljša oskrba starejših ter deinstitucionalizacija
• Izboljšani pogoji za ranljive skupine in vključitev različnih ranljivih skupin (starejši, bolni, invalidi, osebe s posebnimi potrebami, onemogli, otroci, mladina)
• Izboljšano medgeneracijsko sodelovanje in prenos znanj, izkušenj ter lokalnih tradicij od starejše na mlajšo generacijo
• Krepitev znanja in usposobljenosti
• Posreden doprinos novih delovnih mest

 

KORISTI ZA OBMOČJE
Vse skupine (uporabniki in njihovi svojci, starejši, onemogli in bolni, ženske, otroci, mladi, invalidi, lokalna društva in organizacije, skupine za samopomoč, občina, institucije, lokalno prebivalstvo) bodo z vzpostavitvijo dnevnega in medgeneracijskega centra imele korist. Dnevni in medgeneracijski center Občine Kanal ob Soči: HIŠA DOBRE VOLJE DESKLE bo pridobil manjkajočo opremo, ki bo omogočala nemoteno delovanje centra. Poleg tega pa še urejeno okolico z visokimi gredami, izobraževanja, delavnice ter usposabljanja za vse lokalne organizacije in lokalno prebivalstvo na temo demence, staranja, oskrbe starih in neformalne oskrbi.

 

POVEZAVE
• Evropski strukturni in investicijski skladi     https://www.eu-skladi.si/
• LAS Dolina Soče                                        https://lasdolinasoce.si/