Na vsebino

Javna razgrnitev proračunov za leti 2024 in 2025

Občina Kanal ob Soči objavlja javno razgrnitev predlogov Proračunov Občine Kanal ob Soči za leti 2024 in 2025, ki ju je potrdil občinski svet na 7. redni seji, dne 7. 11. 2023

Javna razgrnitev bo potekala od 9. 11. 2023 do vključno 24. 11. 2023 na spletni strani občine www.obcina-kanal.si ter na sedežu Občine Kanal ob Soči.

Pripombe na predloga proračunov lahko občani posredujejo na sedež Občine Kanal ob Soči izključno v pisni obliki, in sicer osebno, po pošti na naslov Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali

po e-pošti na naslov .

Rok za podajanje pripomb je do vključno 24. 11. 2023, osebno do  15. ure, po e-pošti do 24. ure, po pošti šteje, če je bila pripomba oddana, do vključno, 24. 11. 2023 (velja poštni žig).

GRADIVO:

Obvestilo o javni obravnavi

Pripombe svetnikov na predloga proračunov 2024 in 2025

Sklep o potrditvi predloga proračuna za leto 2024

Sklep o potrditvi predloga proračuna za leto 2025

Uvod – predloga proračunov za leti 2024 in 2025

Uvodna obrazložitev proračunov za leti 2024 in 2025

Odlok o proračunu Občine za leto 2024 - predlog

Odlok o proračunu občine za leto 2025 – predlog

Splošni del proračunov za leti 2024 in 2025 – predlog

Posebni del proračunov za leti 2024 in 2025 – predlog

Načrt razvojnih programov 2024 – 2027 – predlog

Obrazložitev proračunov 2024 in 2025 – predlog

Sklep o potrditvi DIIP-ov za investicije uvrščene v NRP – predlog

Kadrovski načrt za leti 2024 in 2025

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2024 – predlog, Obrazec 1, Obrazec 2

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine za leto 2024 – predlog.