Na vsebino

Javni poziv za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju za namen postavitve malih sončnih elektrarn

Občina Kanal ob Soči objavlja Javni poziv za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju za namen postavitve malih sončnih elektrarn

Besedilo najave javnega poziva, Uradni list, RS, št. 20/2022, z dne, 18. 2. 2022

Besedilo javnega poziva s prilogami:

 

1.  Preliminarna analiza izvedljivosti postavitve fotovoltajičnih elektrarn na stavbe v lasti občine Kanal ob Soči (GOLEA, september 2021, z dopolnitvami november 2021),

2. Izpis stroškov za električno energijo za merilna mesta predmetnih stavb v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019,

3.1.  Izpis 15 minutnih meritev za predmetna merilna mesta za leto 2019,

3.2.  Seznam MM na TP MSE Deskle in MSE Kanal,

4.  Informacija distributerja - Elektro Primorska glede možnosti priključitve proizvodnega vira (PE) na distribucijsko omrežje po posameznih lokacijah in merilnih mestih,

4.1.1. Analiza- MM 7-4167-OŠ Kanal-zmanjšana moč proizvodnje

4.1.2. Analiza- MM 7-4167-OŠ Kanal-zahtevana moč iz vloge

4.1.3. Analiza-MM 127013-Športna dvorana-zmanjšana moč proizvodnje

4.1.4. Analiza-MM 127013-Športna dvorana-zahtevana moč iz vloge

4.2.1. Analiza-MM 118790-OŠ Deskle

4.3. Analiza-MM 4226 Kulturno društvo Svoboda

5.  Osnutek pogodbe za ustanovitev služnosti,

6.   Zk izpiski,

7.  Obrazec prijave:

.Obrazec prijave.pdf ,  Obrazec prijave.docx

8.  Obrazec - Opis modela in priključne sheme:

 Obrazec opisa modela in priključne sheme.pdfObrazec opisa modela in priključne sheme.docx

9.  Obrazec - Ekonomski izračun predvidene proizvodnje v času trajanja služnostne pogodbe, deleža električne energije, ki bo lahko porabljen in kompenziran lokalno (v primeru neto meritev) in količina prenesene elektične energije  na druge končne odjemalce izven transformatorske postaje, ter prikaz prihrankov ob stalnih cenah glede na referenčno leto 2019 po posameznih lokacijah,:

 Obrazec prikaza predvidene proizvodnje in prihrankov v 25 letenem obdobju.pdfObrazec prikaza predvidene proizvodnje in prihrankov v 25 letenem obdobju.docx

10.  Obrazec - reference postavitve in upravljanje vsaj 3 malih sončnih elektrarn v skupnem obsegu najmanj 500kW:

Obrazec reference.pdf10. Obrazec reference.docx

______________________________________________________________________________________________________________________

1.      Vprašanje:

V besedilu poziva je navedeno: »Služnostni upravičenec se zavezuje, da bo najkasneje v roku enega meseca po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti pričel z deli ter najkasneje v roku 6 mesecev od sklenitve pogodbe o ustanovitvi služnosti tudi postavil male sončne elektrarne na vseh treh lokacijah.«

Glede na razmere na trgu ni možno zagotoviti, da bo postavitev mogoča v tem roku, saj so dobavne poti prekinjene posledično pa prihaja do več tedenskih zamud. Vsekakor je v interesu zasebnika, da SE postavi v čim krajšem roku, saj je od tega odvisen njegov prihodek.  Naročnika prosimo za spremembo in podaljšanje roka na 10 mesecev.

Odgovor:

Naročnik spreminja pogoj, ki se po novem glasi: »Služnostni upravičenec se zavezuje, da bo najkasneje v roku 6  mesecev od sklenitve pogodbe o ustanovitvi služnosti tudi postavil male sončne elektrarne na vsaj eni, v javnem pozivu obravnavanih lokacij, preostale pa najkasneje v roku 10 mesecev.«

2.      Vprašanje:

V besedilu poziva je navedeno: »V primeru, da prijavitelj ne bo dobavil tolikšne količine električne energije, kot jo je napovedal v tej prijavi in katera bi lahko bila porabljena ali kompenzirana (v primeru neto meritev) lokalno, pač pa manj, bo za nastalo razliko plačal pogodbeno kazen v višini razlike med stroški za električno energijo na trgu in stroški dobavljene in kompenzirane električne energije lokalno, s čemer bo pokril nastalo škodo Občini oziroma zavodom in kar se bo podrobneje določilo v pogodbi o dobavi električne energije v postopku javnega naročanja s pogajanji.«

Glede na vir energije je potrebno razumeti, da prijavitelj ne more vplivati na potencialne vremenske razmere, ki bi lahko vplivale na proizvodnjo energije, enako pa ne more predvideti potencialnih okvar opreme, ki se lahko zgodijo. Predlagamo, da se upoštevajo navedena dejstva in določi meja v odstopanju 10% od prijavljene količine električne energije.

Odgovor:

Naročnik se strinja s podanim predlogom. 

3.      Vprašanje:

Prosimo za podatke priključnih moči posameznih merilnih mest

Odgovor:

Podatki o merilnih mestih za posamezne objekte so prikazani  tako v Preliminarni analizi izvedljivosti postavitve fotovoltaičnih elektrarn na stavbe v lasti Občine Kanal ob Soči kot tudi v izpisih stroškov (kot so ti navedeni na računih), ki so del dokumentacije javnega poziva.

 4.      Vprašanje:

Kaj se zgodi po 25letu? Kdo prevzame strošek demontaže ali sončna elektrarna preide v last naročnika?

Odgovor:

V pogodbi o ustanovitvi stvarne služnosti (ki je del dokumentacije javnega poziva) je pod točko 10. Prenehanje pogodbe po poteku časa navedeno:

odgovor_3.png

Dana je torej možnost, da se bosta po preteku 25 letnega obdobja stranki dogovorili glede nadaljnjega sodelovanja.

Če pa do dogovora ne pride,  službeni upravičenec vzpostavi prvotno stanje, torej demontira svojo opremo na objektih služnostnega zavezanca na svoje stroške.

 

5.    Vprašanje:

V služnostni pogodbi je v točki 9.1 določeno, da znaša odpovedni rok 6 mesecev.
Zanima nas, ali se nadomestilo za služnost povrne v primeru da Občina odpove služnostno pogodbo pred potekom 25-ih let. Če se povrne, nas zanima v kolikšnem znesku se povrne.

Odgovor:

Če Občina odpove služnostno pogodbo pred potekom 25-ih let, bo povrnila sorazmerni del služnosti, razdeljene na leta.

 
6.     Vprašanje:


Prav tako nas zanima, ali Občina povrne stroške montaže in demontaže sončne elektrarne v primeru odpovedi pogodbe pred potekom 25-ih let. Stroški montaže in demontaže sončne elektrarne predstavljajo visoke stroške, ki se v ponudbi upoštevajo ob predpostavki 25-letnega obratovanja oz. 25-letne amortizacijske dobe. Če bo prišlo do odpovedi pogodbe po točki 9.1 in bo potrebno sončno elektrarno demontirati že po npr. šestih mesecih od pričetka obratovanja, pa bodo ti stroški nesorazmerno visoki glede na kratek (šestmesečni) čas delovanja sončne elektrarne.

Odgovor:

Če Občina odpove pogodbo pred  25-letnim obdobjem zaradi kršitve služnostne pogodbe s strani služnostnega upravičenca, stroški demontaže ne bodo povrnjeni.  V primeru, da Občina odpove pogodbo brez navedenih kršitev, bo stroške demontaže povrnila.

Sicer občina po 25 letnem obdobjem računa na nov dogovor s partnerjem glede prenove sončne elektrarne in nadaljnjim sodelovanjem.  

Podvprašanje na odgovor 6!

Glede na to, da iz odgovora ni jasno razvidno, zaradi kakšne kršitve se lahko služnostna pogodba enostransko odpove, nas zanima ali se lahko pogodba po zaključku izbora služnostnega upravičenca še medsebojno uskladi.

Namreč glede na ta odgovor se lahko smatra kršitev za odpoved pogodbe že motenje upravljalca objektov ob izvajanju vzdrževanja, npr. menjava poškodovanega razsmernika (točka 2.6).

Če bi prišlo do odpovedi pogodbe po točki 9.1 in bi bilo potrebno sončno elektrarno demontirati že po npr. šestih mesecih od pričetka obratovanja, bi bili ti stroški nesorazmerno visoki glede na kratek (šestmesečni) čas delovanja sončne elektrarne. Iz tega vidika je za nas ta del pogodbe bistvenega pomena, zato prosimo, da nam po eventualnem izboru date možnost usklajevanja pogodbe.

Odgovor:

Občina ima interes postaviti sončne elektrarne na stavbah v svoji lasti, zato je objavila javni poziv in namerava na njem izbrati najugodnejšega prijavitelja glede na merila iz javnega poziva in z njim skleniti pogodbo o stvarni služnosti. V kolikor se bo služnostni upravičenec, izbran na opisan način, držal določil pogodbe, je Občina ne bo prekinila.

Kot že zapisano v prejšnjem odgovoru, ima Občina interes po preteku 25-letnega obdobja nadalje sodelovati z izbranim prijaviteljem.

------------