Na vsebino

Vabilo na 20. redno sejo Občinskega sveta

Na podlagi 16.,18. in 20.člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št.41/03) in na podlagi 23. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradne objave Primorskih novic, št.42/99) sklicujem20. redno sejo občinskega sveta, v četrtek, 19. maja 2005 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23, KanalZa sejo predlagam naslednji dnevni red:1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči. Gradivo je podano v prilogi.
zapisnik_19_seje.doc

2. Predlog ureditve žarnega pokopališča v Kanalu. Poročevalec župan Miran Ipavec. Gradivo je podano v prilogi. (Obrazložitev bo podala vodja RO Barbara Baričevič)3. Sklep o zaposlitvi delavca v režijskem obratu. Poročevalec župan Miran Ipavec.Gradivo je podano v prilogi. (Obrazložitev bo podala vodja RO Barbara Baričevič)
kadrovske_zadeve_zaposlitev_delavca_v_ro.doc

4. Pisna informacija o izgradnji Športnega parka Ložice in Doblar. Poročevalec župan Miran Ipavec. Gradivo jepodano v prilogi. (Obrazložitev bodo podali Ivan Križnič, Albin Stanič, Zdravko Gerbec)

5. Osnutek odloka o zaključnem računu proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2004. Poročevalec župan Miran Ipavec. Gradivo je podano v prilogi.
odlok_o_zr_2004.doc

6. Odlok o spremembah in dopolnitvahOdloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica (Uradno glasilo št. 9/87, 11/87), ki velja za Občino Kanal ob Soči. Poročevalec župan Miran Ipavec. Gradivo je podano v prilogi.
odlok_dokoncni_maj_2005.doc

7. Potrditev Dokumenta Identifikacije investicijskegaProjekta telovadnice Deskle. Poročevalec župan Miran Ipavec. Gradivo je podano v prilogi.

8. Plan dela občinskega sveta v letu 2005. Poročevalec župan Miran Ipavec. Gradivo je podano v prilogi.
program_dela_obcinskega_sveta_obcine_kanal_ob_soci_na_rednih_sejah_za_leto_2005.doc

9. Pisna informacija o peticiji skupine krajanov iz Avč v zvezi z lokacijo visokonapetnostnega daljnovoda za ČHE Avče. Poročevalec župan Miran Ipavec. Gradivo je podano v prilogi.

10. Poročila o razdelitvi sredstev na podlagi razpisa za programe športa in kulture Poročevalec župan Miran Ipavec. Gradivo je podano v prilogi.
porocilo_kultura.doc

11. Premoženjsko pravne zadeve.
premozenjsko_pravne_zadeve.doc

12. Kadrovske zadeve
x

13. Predlogi, vprašanja in pobude občinskih svetnikov.

14. Razno


Župan
Miran Ipavec l.r
Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- mediji
- nadzorni odbor

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči
- prvaki političnih strank
- uredništvo časopisa Most