Na vsebino

Vabilo na 14. sejo občinskega sveta

OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet

Številka: 013-02/06-14
Datum: 5.2.2008


Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 12.redne seje, nadaljevanja 12. redne seje in 13. redne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči ter poročilo o realizaciji sprejetih sklepov 12. in13. redne seje občinskega sveta.

2. kanal_odlok_zbiranje_in_prevoz_osnutek.pdf. Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

3. skupna_uprava_osnutek_1.pdf Poročevalec župan Andrej Maffi

4. sklep_javna_razgrnitev.pdf. Poročevalec župan Andrej Maffi

5. predlog_letni_program_sporta.pdf. Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

6. pravilnik_sport_kanal_predlog.pdf. Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.

7. pravilnik_voda_predlog.pdf. Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

8. poslovnik_os_osnutek.pdf. Poročevalec župan Andrej Maffi in Statutarno pravna komisija

9. sklep_in_razpis_priznanja.pdf. Poročevalec župan Andrej Maffi

10. sklep_o_izdaj_soglasja_cena_pomoc_na_domu.pdf. Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

11.Kadrovske zadeve

  • Imenovanje direktorja Ljudske univerze Nova Gorica– mnenje.

Poročevalec župan Andrej Maffi in Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja

12. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.Župan
Andrej Maffi, l.r.

Vabljeni:

  • Člani občinskega sveta
  • Dir. občinske uprave
  • JasminaŠavli Lapanja, urbanistka ( 4. točka dnevnega reda)
  • Simon Leban ( 3.točka dnevnega reda

)

  • Dr. Aleksij Mužina ( 2. točka dnevnega reda)

Obveščeni:

  • Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
  • Nadzorni odbor
  • vodje političnih strank
  • mediji