Na vsebino

Vabilo na 15. sejo občinskega sveta

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:1. Potrditev zapisnika 14.redne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči ter poročilo o realizaciji sprejetih sklepov 14. redne seje občinskega sveta. (Gradivo je podano v prilogi)

2. Razprava in sklepanje o osnutku Odloka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolome Rodež inPerunk in Okoljsko poročilo. Poročevalec župan Andrej Maffi, Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe in Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami (osnutek odloka je bil predložen v gradivu prejšnje seje; Okoljsko poročilo in ostalo gradivo jedosegljivo na spletni strani občine:www.obcina-kanal.si)odlok_oppn_osnutek.pdf

3. Razprava in sklepanje o Odloku o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči – PREDLOG.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi).
odlok_zbiranje_in_prevoz_odpadkov_predlog.pdf

4. Razprava insklepanje o Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN Bovec, Kobarid,Tolmin in Kanal ob Soči" - OSNUTEK.
Poročevalec župan Andrej Maffi (Gradivo je podano v prilogi).
odlok_skupna_uprava_osnutek_3.pdf

5. Razprava in sklepanje o Odloku o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2007 – OSNUTEK.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Nadzorni odbor ( Gradivo je podano v prilogi).
odlok_o_zr_2007_osnutek.pdf

6. Razprava in sklepanje o Pravilniku o določitvi cene in subvencioniranju prevoza pitne vode – PREDLOG.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi).
pravilnik_voda_predlog_2_mar.pdf

7. Razprava in sklepanje o Poslovniku občinskega sveta – PREDLOG.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Statutarno pravna komisija ( Gradivo je podano v prilogi).
poslovnik_os_predlog.pdf

8. Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Kanal ob Soči – HITRI POSTOPEK.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Statutarno pravna komisija (Gradivo je podano v prilogi)
spremembe_statuta.pdf

9. Razprava o tretjem pozivu SVRL za evropska sredstva.
Poročevalec župan Andrej Maffi (Sklepbo oblikovan na sami seji). Celotno vsebino razpisa so svetniki že prejeli.)

10. Premoženjsko pravne zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi. (Gradivo je podano v prilogi)

11. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

12. Razno:
Odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode na parc.št. 1986/3 k.o. Plave (zadeva Vendramin – Krašček)

Župan
Andrej Maffi, l.r.

Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- Jasmina Šavli Lapanja, urbanistka (2. točka dnevnega reda)
- IPSUM d.o.o. ( 2. točka dnevnega reda)
- URBI d.o.o. ( 2. točka dnevnega reda)
- Dr. Aleksij Mužina ( 3. točka dnevnega reda)
- Nadzorni odbor ( 5. točka dnevnega reda)
- Mag. Simon Leban ( 4. točka dnevnega reda


Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanalob Soči,
- Nadzorni odbor
- vodje političnih strank
- mediji