Na vsebino

Vabilo na 28. redno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINSKI SVET

Številka: 013-02/06-28
Datum: 30.11.2009

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči ( Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 20. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči( Uradne objave Uradni list RS št. 76/08) sklicujem

28. redno sejo občinskega sveta v torek 1. decembra 2009 ob 17,00 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23, Kanal

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.Razprava in sklepanje o predlogu Letnega programa športa za leto 2010 – 1. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
2.Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči – 2. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.
3.Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o izdaji mnenja glede prirejanja posebnih iger na srečo.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.
4.Kadrovske zadeve.
Poročevalec župan in Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
5.Premoženjsko pravne zadeve.
6.Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

Župan
Andrej Maffi, l.r.


Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave

Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Nadzorni odbor
- vodje političnih strank
- mediji

GRADIVO ZA TOČKE STE PREJELI ŽE PRI SKLICU 27. REDNE SEJE.